Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 417

Решение № 417

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 417

 

І. На основание чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, становище вх. № 1011-36/02.07.2012 год. на Кмета на с. Леденик и експертна оценка на “Инвестстрой 92” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир, намиращ се в землището на с. Леденик, ЕКНМ 43253, с обща площ 22,175 дка при минимална годишна конкурсна цена 650,00 лв.

          

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

        2.1. Размер на инвестиционните намерения.

        2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

        2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

        2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

        2.5. Предложения със социална значимост за региона.

3. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

           

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ