Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 418

Решение № 418

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: За сключване на договор за наем за част от имот, за нуждите на Регионален исторически музей- Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 418

 

I. На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с предложение вх. № 45-47/16.08.2012 год. от Директора на Регионален исторически музей, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на договор за наем за част от имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Пиколо” № 6, кв. 310 по плана на града, представляващ 1,42 % идеални части от сграда.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем със Сийка Йорданова Петрова за срок от 5 /пет/ години при месечна наемна цена в размер на 200,00 лв.

 

ІІІ. В договора за наем да бъде включена клауза, че наемната цена не подлежи на корекция за срока на договора.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ