Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 419

Решение № 419

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 419

           

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.7 от НРПУРОИ и във връзка с §4, ал.1 от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ читалищна сграда със застроена площ от 942 кв. м., състояща се от:

- сутерен: две фоайета, пет тоалетни, два склада, абонатна, салон и скривалище;

- І-ви етаж: две фоайета, две билетни стаи, театрален салон, сцена, две гримьорни, склад, малък салон, битова стая, помещение - музейна сбирка и стълбище за втория етаж;

- ІІ-ри етаж: две фоайета, библиотека, стая на председателя, книгохранилище, балкон, кинокабина, три гримьорни,

попадаща в УПИ VІІІ от кв.18 по РП на с. Леденик, актуван с АОС №5284/14.06.2012 г. в полза на Народно Читалище „Поука - 1920” с. Леденик, представлявано от Председателя на Настоятелството – Радка Петрова Маринова.

           

2. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

           

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ