Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 420

Решение № 420

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 420

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски oбщински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 100 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5282/05.06.2012 г., представляващо 100/1614 идеални части от поземлен имот поземлен имот с идентификатор №10447.502.301 по КККР на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на Станимир Милчев Георгиев с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „България” №39.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинско място с площ от 100 кв.м., представляващо 100/1614 идеални части от поземлен имот поземлен имот с идентификатор №10447.502.301 по КККР на гр. Велико Търново, изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 8 833 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Станимир Милчев Георгиев с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „България” №39.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ