Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 422

Решение № 422

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 422

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25 ал.5 във връзка с чл.25 ал.3 т.1 и т.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за прокарване на трасета за осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка, за електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води през имоти публична общинска собственост по КВС на землище с. Шереметя, както следва:

 

-  ПИ №000287 - път IV клас, на Община Велико Търново;

-  ПИ №000289 - местен път на Община Велико Търново;

-  ПИ №000306 - с НТП гора в земеделски земи на Община Велико Търново;

-  ПИ №000307 - полски път на Община Велико Търново;

-  ПИ №014020 - полски път на Община Велико Търново;

-  ПИ №000341 - с НТП пасище с храсти на Община Велико Търново;

-  ПИ №000361 - с НТП гора в земеделски земи на Община Велико Търново;

-  ПИ №013006 - с НТП дере на Община Велико Търново;

 

във връзка с обект: Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до одобряване на инвестиционните проекти.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ