Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 423

Решение № 423

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 423

 

  1. 1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Енерго - Про мрежи” АД гр. Варна, за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №077013, с НТП: полски път, местност „Маринкините мостчета”, землище с. Леденик, Община Велико Търново, за ел. кабел1 kV, с обща площ на засегнатия имот 949 кв.м., дължина на трасето – 25,60 м., площ на сервитута – 98 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план –парцеларен план за линеен обект – трасе на кабелна линия 1 kV външно ел. захранване на обект: „Склад и магазин за строителни материали, паркинг и кафе” в ПИ №077022, 077023, 077024, местност „Маринкините мостчета”, землище с. Леденик. Проектът е разгледан и приет с решение №74 по протокол №10 от 18.07.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

           

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Енерго - Про мрежи” АД гр. Варна, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

           

3. „Енерго - Про мрежи” АД гр. Варна, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ