Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 424

Решение № 424

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на имот

 

РЕШЕНИЕ № 424

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.5 ал.1 и чл. 34 ал. 1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1 т.2 и чл. 3 ал.2 т.3 от НРПУРОИ, Великотърновски oбщински съвет приема в собственост на Община Велико Търново недвижим имот, построен в полза на Община Велико Търново в ХХVІІ от кв.138 по ПУП на гр. Велико Търново, съгласно договор, сключен между Община Велико Търново и “Нов стандарт” ООД Велико Търново, представляващ съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж: „Подземни гаражи, игрище, детска площадка, кафе и съблекални” – само обект спортно игрище с площ от 774 кв.м.

2. Утвърждава експертната оценка за определяне пазарна стойност на дължимото обезщетение от „Нов стандарт” ООД към Община Велико Търново по сключен договор за учредяване право на строеж върху общинска земя в размер на 60 950 лева без ДДС.

3. Утвърждава количествено-стойностна сметка, изготвена от лицензиран оценител, определяща обща стойност на изпълнени от „Нов стандарт” ООД видове СМР за обект спортно игрище в размер на 67 208,75 лв.

4. Приема в собственост на Община Велико Търново част от поземлен имот с идентификатор №10447.503.318, собственост на „Нов стандарт” ООД, с площ от 69 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП попада в улична регулация и придобива статут на публична общинска собственост.

5. Утвърждава експертната оценка за определяне пазарна стойност на част от поземлен имот с идентификатор №10447.503.318, собственост на „Нов стандарт” ООД, с площ от 69 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП попада в улична регулация, в размер на 14 628 лева без ДДС.

6. Община Велико Търново не дължи доплащане към „Нов стандарт” ООД.

7. Дава съгласие след съставяне на акт за общинска собственост и изпълнение на законоустановените процедури, част от обект „Подземни гаражи, игрище, детска площадка, кафе и съблекални”, а именно спортно игрище с площ от 774 кв.м., да бъде предоставено за управление на ОП „Спортни имоти и прояви” Велико Търново.

8. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира изпълнението на настоящото решение в съответствие с действащото в страната законодателство.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ