Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 425

Решение № 425

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общински горски фонд за 2013 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ.

 

РЕШЕНИЕ № 425

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7 ал.1 и ал.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Великотърновски общински съвет утвърждава годишния план за ползване на дървесина от общинския горски фонд съгласно лесоустройствен проект,както следва:

 

№ по ред

Кметство

№ имот по КВС

Подотдел по ЛУП

Площ на подотдела /ха/

Вид гора

Запас

м³/ха/

Общ

Запас

/м³/

Предвидено ползване

по ЛУП /м³/

Забележка

1.

 

 

 

 

 

Пчелище

216001

216001

217001

217001

217001

218001

218001

219002

219002

219002

219002

189 в

189 г

190 д

190 е

190 ж

191 б

191 г

192 в

192 г

192 д

192 е

6.0

7.8

18.1

3.0

21.6

11.5

5.0

6.0

2.1

12.8

14.0

Шир.

Изд.

Шир.

Изд.

Изд.

Шир.

Изд.

Шир.

Изд.

Изд.

Изд.

303

270

228

184

278

257

167

258

162

259

260

2100

2480

4740

640

7080

3400

960

1790

390

3890

4320

425

505

1180

160

1410

690

250

450

   80

780

870

 

2.

Райковци

177024

231032

291001

291001

231024

80 ж

86 ж

87 г

87 е

3.4

1.3

4.1

4.8

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

358

312

312

358

1550

450

1430

1910

1550

450

1430

380

 

3.

Миндя

228025

228005

227 д

228 б

5.9

8.1

Изд.

Изд.

182

210

1230

1980

250

500

 

4.

Леденик

000036

216017

216017

216017

283 п

290 е

290 ж

290 с

3.0

1.7

16.5

3.0

Нис.

Изд.

Изд.

Изд.

79

56

112

126

260

100

2080

430

260

100

840

   85

 

5.

Войнежа

21 з1

4.1

Нис.

104

470

470

 

6.

Велчево

000005

000006

238 т1

8.9

Нис.

100

980

980

7.

Хотница

158010

153010

346 з

346 р

2.5

10.3

Нис.

Изд.

97

109

270

1240

270

250

 

8.

Шереметя

000008

000026

520 д

5.5

Игл.

286

1760

180

 

9.

Самоводене

000317

000320

000324

000326

541 л

14.9

Игл.

256

4270

640

 

10.

Ново село

000222

304 а

0.9

Шир.

212

210

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.На основание чл.112, ал.1 и т.1 от ЗГ и чл.5 ал.1 т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Великотърновски общински съвет приема следния начин за ползване на дървесина от общински горски фонд съгласно лесоустройствения проект,както следва:

 

       1.Ползването на дървесина в утвърдения в т.1 общински горски фонд за 2013г., да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен.

 

3.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе процедурите по ползването на дървесина съгласно   Закона за горите и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ