Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 426

Решение № 426

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект - план за регулация за ПИ №№23,24 и 25, «Малък Ресен», по плана на с.Ресен – създаване на два нови квартала – кв.1 и кв.2, и образуване на нови УПИ – УПИ І-23 от кв.1 и УПИ І-24,25 от кв.2, и сключване на предварителен договор по реда на чл.15 от ЗУТ

 

РЕШЕНИЕ № 426

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.11 ЗМСМА и чл.129 ал.1 ЗУТ, Великотърновски общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за регулация за ПИ № № 23, 24 и 25 „Малък Ресен”, по плана на с.Ресен, община Велико Търново- създават се два нови квартала – кв.1 с образуване на УПИ І-23 , по съществуващите кадастрални граници и разширение в северна и южна посока, съгласно червените линии и сини защриховки, кв.2 с образуване на УПИ І-24,25 по съществуващите кадастрални граници и разширение в югоизточна посока.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с решение № 53 от Протокол № 7 от 30.05.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Митко Сталянов Пренгов с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „П.Ю.Тодоров” №8, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ част от новообразуван УПИ І-24,25, с площ в размер на 855 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в новообразуван УПИ І-24,25 от новообразуван квартал 2 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 2 977 лева без начислен ДДС.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ и съставяне на АОС за общинската част от имота – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ