Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 427

Решение № 427

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 077010, местност «Маринкините мостчета», землище на с.Леденик относно промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди -   «производствено –складови дейности» и план- схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП, парцеларни планове за линейни обекти на техническата инфраструктура – трасета на външни връзки за ел кабел 1 кV и водопровод за обект:»Складова база за търговия с храсти и зелена растителност» в ПИ № 077010, местност «Маринкините мостчета», землище на с.Леденик

 

РЕШЕНИЕ № 427

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решения № КЗЗ-01 от 17.02.2012г.,т.5, № КЗЗ-05 от 13.09.2012г., т.т.10 и 11, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 077010, местност „Маринкините мостчета”, землище на с.Леденик относно промяна предназначението на имота и план-схеми за водоснабдяване и електрификация   към ПУП. За ПИ № 077010 се предвижда отреждане за „производствено-складови дейности” при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 30 %, начин на застрояване – свободно, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта; подробен устройствен план- парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура – трасета за външни връзки за ел кабел 1 кV и водопровод за обект: «Складова база за търговия с храсти и зелена растителност» в ПИ № 077010 в местност „Маринкините ”,землище на с.Леденик.Трасето на водопровод започва от съществуващ магистрален водопровод и се прокарва през имоти - №43253.0.32-полски път,публична общинска собственост, № 43253.0.325 –местен път – публична общинска собственост и навлиза в ПИ № 077010. Трасето на ел кабел 1кV започва от съществуващ БКТП в ПИ № 43253.77.27 и се прокарва по съществуваща изградена тръбна канална мрежа през имоти № 43253.77.26, № 43253.77.21, № 43253.77.13 – полски път път, публична общинска собственост и навлиза в ПИ № 077010.

          

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ