Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 428

Решение № 428

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 000130, местност „Криивир”, землище на с.Шемшево – промяна предназначението на част от имота за „производствено- складови нужди”, план-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП, изграждане на трафопост 20/0,4 кV, парцеларен план за външни трасета за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ № 000130.

 

РЕШЕНИЕ № 428

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-14 от 27.06.2012г.,т.5 на Комисията за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 000130, местност „Криивир”, землище на с.Шемшево относно промяна предназначението на имота, план-схеми за водоснабдяване и електрификация   към ПУП, изграждане на трафопост 20/0,4 кV, парцеларен план за външни трасета за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ № 000130. За поземлен имот № 000130 , местност „Криивир”, землище на с.Шемшево, община Велико Търново се определя предназначение за „производствено – складови дейности” при следните устройствени показатели: височина на сградите – 7 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.Трасето на водопровода преминава през ПИ № 83586.0.103 – път ІVІ клас и ПИ № 83586.0.149 – местен път и навлиза в ПИ № 000130, трасето на ел кабела преминава през ПИ № 83586.0.149 – местен път и ПИ № 83586.0.148 и навлиза в ПИ № 000130.

          

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ