Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 429

Решение № 429

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване относно промяна предназначението на ПИ № 073002, местност «Тютюнжув дол», землище на с.Леденик за изграждане на обект: «Складова база на строителни материали», план-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП, парцеларен план за линейни обекти на техническата инфрастуктура – трасета за външни връзки за електрозахранване с кабел 1 кV и водопровод.

 

РЕШЕНИЕ № 429

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решения № КЗЗ-01 от 17.02.2012г.,т.6 и № КЗЗ-05 от 13.09.2012г., т.9, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 073002, местност „Тютюнжув дол””, землище на с.Леденик относно промяна предназначението на имота и планове-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП. За ПИ № 073002 се предвижда изграждане на „Складова база за строителни материали” при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 30 %, начин на застрояване – свободно, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта;

подробен устройствен план- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно ел захранване – подземна кабелна линия 1 кV и подземно водоснабдяване за поземлен имот в местност „Тютюнжув дол”,землище на с.Леденик. Трасето на подземния водопровод започва от съществуващ магистрален водопровод и се прокарва през имоти - №43253.0.32-полски път,публична общинска собственост, № 43253.0.325 –местен път – публична общинска собственост . Трасето на подземния ел кабел 1кV започва от съществуващ БКТП в ПИ № 43253.75.15 и се прокарва през имот № 43253.0.325- местен път, публична общинска собственост.

         

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

       /Диляна Милева /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ