Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 430

Решение № 430

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 46532.62.17, по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, местност «Под селото», землище на с.Малки Чифлик относно промяна предназначението на имота за «жилищни нужди».

 

РЕШЕНИЕ № 430

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-05 от 13.09.2012г.,т.1, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 46532.62.17, по плана на новообразуваните имоти на територия по пар.4 от ЗСПЗЗ, местност „Под селото”, в землището на с.Малки Чифлик за промяна предназначението на имота . За поземлен имот № 46532.62.17, местност „Под селото”в землището на с.Малки Чифлик, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди” и се предвижда жилищна сграда, при следните устройствени показатели: височина на сградата – до 10 м; плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ; коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

          

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ