Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 431

Решение № 431

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 10447.16.745 за промяна предназначението на земеделската земя за «производствени и складови дейности» и ПУП –план за регулация за ПИ № 10447.16.745 и № 10447.16.752 – обединяване на двата имота в един нов имот - ПИ № 10447.16.134, за «производствени и складови дейности», местност «Козлуджа», землище на гр.Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 431

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-05/ 13.09.2012г., т.8, на Комисията за земеделските земи при Областна дирекция „Земеделие” гр.Велико Търново,   Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 10447.16.745, местност „Козлуджа”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – разширение на съществуваща «Производствено-складова база на «Екстрапак» ООД В.Търново – предвижда се свободно застрояване на сгради за «производствени и складови дейности», при следните устройствени показатели: височина 12м, плътност на застрояване – 80%, коефициент на застрояване - Кинт – 2,5, минимално озеленена площ -20%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта; подробен устройствен план – план за регулация за ПИ № 10447.16.752 и ПИ № 10447.16.745, местност «Козлуджа», землище на гр. Велико Търново – обединяване на двата имота в един нов имот- ПИ № 10447.16.134 с отреждане за «производствени и складови дейности».

          

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ