Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 432

Решение № 432

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 1 кV за външно ел захранване на жилищна сграда в ПИ № 014006, местност «Над село», землище на с.Малки Чифлик.

 

РЕШЕНИЕ № 432

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и решение № КЗЗ-04 от 05.07.2012г., точка 7, на Комисията за земеделските земи при Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 1 кV за външно ел захранване на жилищна сграда в ПИ № 014006, местност «Над село», землище на с.Малки Чифлик.Трасето на подземния ел кабел започва от новопредвиден БКТП, разположен в ПИ № 012041 като подземен кабел 1 кV и се прокарва през имоти – ПИ № 045023- полски път, публична общинска собственст, ПИ № 000040 – полски път, публична общинска собственост и ПИ № 000046 – полски път, публична общинска собственост.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ