Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 436

Решение № 436

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-14/ 10.09.2012 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Славена Генова Русанова с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. “Иларион Драгостинов” № 5, вх. А, ет. 3.

 

РЕШЕНИЕ № 436

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски общински съвет дава мнение да не се опрости задължението в размер на 2851,59 лв. на лицето Славена Генова Русанова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ