Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 437

Решение № 437

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София на 12.11.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 437

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 т.1, т.2 и т.11 от Търговския закон, чл.2, чл. 12, ал. 3, т.1 и т.2 и чл.37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София на 12.11.2012г. и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, както следва:

 

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.3 от дневния ред - да се гласува „за”;

 

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 13.11.2012г. /следващия ден/ след проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София на 12.11.2012г.  

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ