Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 438

Решение № 438

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.07.2012 – 30.09.2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 438

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.07.2012 – 30.09.2012 година в размер на 190 /сто и деветдесет/ лева по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

2. Съгласно Заповед №4/18.06.2012 г. на Великотърновски Общински съвет, разходите за командировки в чужбина съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина за отчетния период 01.07.2012 – 30.09.2012 година са в размер на 428 евро /четиристотин двадесет и осем / по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ