Начало Заседания Протоколи Протокол № 30 от 14.11.2012 г.

ПРОТОКОЛ № 30

от тридесетото заседание на Великотърновския общински съвет,

 

проведено на 14.11.2012 г. от 17.15 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 31 общински съветника.

Отсъстват г-жа Петя Илиева,   г-жа Юлияна Дончева, г-жа Мариана Бояджиева, г-жа Анета Маноилова, г-н Валентин Ламбев, г-н Николай Георгиев.

 

Заседанието беше открито от Председателя на Великотърновски общински съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум за провеждане на заседанието и обяви проекта за дневен ред:

 

1. Допълнение към вх. № 09-606/15.10.2012 г. – предложение на „ПИТ КЪМПАНИ” ООД, за закупуване на сграда с административен център ул. „Хаджи Димитър” № 2, гр. Велико Търново, Вх. № 1194/13.11.2012 г.

 

2. Прилагането на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ № 1370/2007 от Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г., Вх. № 1197/14.11.2012 г.

Предложения по дневния ред не бяха направени.

Дневният ред беше подложен на гласуване и приет с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Допълнение към вх. № 09-606/15.10.2012 г. – предложение на „ПИТ КЪМПАНИ” ООД, за закупуване на сграда с административен център ул. „Хаджи Димитър” № 2, гр. Велико Търново, Вх. № 1194/13.11.2012 г.

 

2. Прилагането на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ № 1370/2007 от Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г., Вх. № 1197/14.11.2012 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение към вх. № 09-606/15.10.2012 г. – предложение на „ПИТ КЪМПАНИ” ООД, за закупуване на сграда с административен център ул. „Хаджи Димитър” № 2, гр. Велико Търново, Вх. № 1194/13.11.2012 г.

 

Г-н СТЕФАН СТЕФАНОВ: Предлагам следната редакция в текста на проекта за решение: „административен център” да стане „административен адрес”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 1 заедно с редакцията, предложена от г-н Стефанов:

 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 439

 

На основание чл. 66, във връзка с чл. 33 от ЗС, Великотърновски общински съвет:

 

1. Отказва закупуване на сграда с административен адрес: ул. „Хаджи Димитър” №2, представляваща самостоятелен обект с идентификатор № 10447.511.12.1.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да уведоми „ПИТ КЪМПАНИ” ООД за взетото решение.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ № 1370/2007 от Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г., Вх. № 1197/14.11.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 2. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 440

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС и писмо изх. № 0801-147/13.11.2012 на Областен управител на област Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде приложена разпоредбата на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2012 г. на МТС за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/1370/2007, чрез пряко възлагане, относно автобусна линия Пловдив – Велико Търново № 4101 до провеждане на процедурата по възлагане на превоза за срок не по дълъг от дванадесет месеца, считано от 14.11.2012 г. от Кмета на Община Велико Търново.

 

 2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия, свързани с прилагането на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

          

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ