Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 32-то заседание - 29.11.2012 г. (проект)

Дневен ред на 32-то заседание - 29.11.2012 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на тридесет и второ заседание, което да се проведе на 29.11.2012 г. /четвъртък/, от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1214/16.11.2012 г.

2. Промяна в Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Вх. № 1218/16.11.2012 г.

3. Отмяна на Наредба за управление на общинския бюджет и системите за финансов контрол, Вх. № 1225/20.11.2012 г.

4. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново, Вх. № 1212/16.11.2012 г.

5. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2012 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1213/16.11.2012 г.

6. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 20.11.2012 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 г.,Вх. № 1211/16.11.2012 г.

7. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1185/12.11.2012 г.

8. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1186/12.11.2012 г.

9. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1187/12.11.2012 г.

10. Осигуряване на собствен принос на Община Велико Търново към финансирането на проект «Изграждане на Регионална система за управление на отпадъци в Регион Велико Търново», Вх. № 1150/24.10.2012 г.

11. Освобождаване от такса за наем на помещения на детски градини спортни клубове, спечелили проект към програмата «Спорт за децата в детските градини, Вх. № 1215/16.11.2012 г.

12. Промяна срока на внасяне на кандидатурите за образователната награда «24 май» на Община Велико Търново, Вх. № 1193/13.11.2012 г.

13. Присъждане Академичната награда на Община Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1233/21.11.2012 г.

14. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за деветмесечието на 2012 г., Вх.№ 1169/08.11.2012 г.

15. Предоставяне на безлихвен заем на Община Велико Търново от фонд »Разходи за приватизация и следприватизационен контрол», Вх. № 1234/21.11.2012 г.

16. Предоставяне на заем от Община Велико Търново на СБАЛПФЗ «Д-р Трейман» ЕООД за сметка на собствени приходи, Вх. № 1208/15.11.2012 г.

17. Прекратяване на договор за управление, сключен между Управителя на СБАЛПФЗ «Д-р Трейман» ЕООД и определяне на Управител на СБАЛПФЗ «Д-р Трейман» ЕООД, Вх. № 1227/20.11.2012 г.

18. Промяна на Учредителния акт на търговското дружество СБАЛПФЗ «Д-р Трейман» ЕООД, Вх. № 1228/20.11.2012 г.

19. Покана от Управителния съвет на «Общинска банка» АД за записване на акции от нова емисия, Вх. № 1204/15.11.2012 г.

20. Доклад от г-жа Снежана Данева – Заместник кмет «Икономическо развитие» за проведено извънредно Общо събрание на «Общинска банка» АД, Вх. № 1196/13.11.2012 г.

21. Актуализация на план – сметката за приходите и разходите по приватизационни фондове на Община Велико Търново, Вх. № 1236/21.11.2012 г.

22. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в с. Пчелище и с. Войнежа, Вх. № 1237/21.11.2012 г.

23. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в с. Пчелище и представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти, Вх. № 1238/21.11.2012 г.

24. Намаляване на началните цени и определяне начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Велико Търново, Вх. № 1239/21.11.2012 г.

25. Подновяване на договори, Вх. № 1230/21.11.2012 г.

26. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от ЗУТ, с. Ресен, Вх. № 1179/12.11.2012 г.

27. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, с. Малки чифлик, Вх. № 1180/12.11.2012 г.

28. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 1178/12.11.2012 г.

29. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 1181/12.11.2012 г.

30. Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура, с. Ново село, Вх. № 1165/02.11.2012 г.

31. Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие, с. Русаля, Вх. № 1174/09.11.2012 г.

32. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Ново село, Вх. № 1183/12.11.2012 г.

33. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, с. Ново село, Вх. № 1176/12.11.2012 г.

34. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 1229/20.11.2012 г.

35. Дарение на движима вещ, Вх. № 1182/12.11.2012 г.

36. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем-апартамент № 5 на ул. «Ал. Константинов» № 61, секция Г, в списъка на жилища за продажба, Вх. № 1216/16.11.2012 г.

37. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем-апартамент № 6 на ул. «Т. Търновски» № 25, вход А, в списъка на жилища за продажба, Вх. № 1224/20.11.2012 г.

38. Информация за международните командировки на Общинска администрация и общински съветници през 2012 г. и за официалните посещения на чуждестранни гости в Община Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1201/14.11.2012 г.

39. Установяване на партньорски отношения между Община Велико Търново, Република България и район Зугло, Будапеща, Република Унгария, Вх. № 1139/19.10.2012 г.

40. Установяване на партньорски отношения между Община Велико Търново, Република България и град Задар, Будапеща, Република Хърватия, Вх. № 1200/14.11.2012 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ