Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 30 от 14.11.2012 г. Решение № 440

Решение № 440

Препис-извлечение от Протокол № 30

от заседание на Общински съвет,

проведено на 14.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г.

 

РЕШЕНИЕ № 440

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС и писмо изх. № 0801-147/13.11.2012 на Областен управител на област Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде приложена разпоредбата на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2012 г. на МТС за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/1370/2007, чрез пряко възлагане, относно автобусна линия Пловдив – Велико Търново № 4101 до провеждане на процедурата по възлагане на превоза за срок не по дълъг от дванадесет месеца, считано от 14.11.2012 г. от Кмета на Община Велико Търново.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия, свързани с прилагането на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ