Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 446

Решение № 446

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества

 

РЕШЕНИЕ № 446

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следната промяна в Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества:

В чл. 45 се създава нова алинея 3 с текст:

„Ограничението по ал.1, т.4 не се прилага в случаите на изрично съгласие на Великотърновски общински съвет”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ