Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 444

Решение № 444

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 444

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

 

1. Да се промени текста на чл. 14. т.3, както следва:

           

Било: Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации, или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците.

 

Да стане: Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации, или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

 

2.Да се промени текста на чл. 22, ал.3, изречение 5 както следва:

Било: „…начало за предоставяне на услугата, след съгласуване с отдел „ООС””

Да стане: „…начало за предоставяне на услугата, след съгласуване с отдел „ОС””

 

3.Да приеме нова т. 5 към чл. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново със следното съдържание:

            т. 5 вечеря – 1,45 лв

- първо – основно ястие – 1.00 лв.

- второ – десерт               - 0.30 лв.

- хляб                              - 0.15лв.

 

4.Да измени чл. 29, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал.2. т.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

 

Чл. 29. (1). За учебните форми при Младежки дом гр. Велико Търново се определят такси, както следва:

 

Било:

т. 1 За индивидуална работа и теоретична подготовка:

- Месечен норматив 8 часа – 31.00 лв.

- Месечен норматив 6 часа – 24.00 лв.

- Месечен норматив 4 часа - 16.00 лв.

- Месечен норматив 3 часа - 12.00 лв.

Да стане

- Месечен норматив 8 часа – 40.00 лв.

- Месечен норматив 6 часа – 30.00 лв.

- Месечен норматив 4 часа - 20.00 лв.

- Месечен норматив 3 часа - 15.00 лв.

 

Било:

(2) При обучение на две деца от едно семейство се заплаща 50 % от горепосочената

такса.

 

Да стане:

(2) При обучение на две деца от едно семейство в една форма на обучение, заплащат 50% от горепосочената такса и всяко следващо се освобождава от такса.

 

Било:

/3/ При обучение на деца сираци, се заплаща 50 % от горепосочената такса.

 

Да стане:

 

/3/Децата сираци или полусираци са освободени от месечна такса за една форма на обучение и заплащат 50% от пълната такса за всяка следваща форма на обучение.

 

5.Да измени чл. 34,т. 27 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

 

Било:

т.27. За издаване на разрешение за разкопаване на общински площи във връзка с издадено разрешение за строеж – 100.00 лв. заедно със съответната такса по чл. 23 /за разполагане на , материали за отопление, фургони и други на кв.м. за месец или част от месеца/ от Наредбата.

Да стане:

т.27. За издаване на разрешение за разкопаване на общински площи във връзка с издадено разрешение за строеж – 100.00 лв. заедно със съответната такса по т. 23 /за разполагане на , материали за отопление, фургони и други на кв.м. за месец или част от месеца/ от Наредбата.

 

6.Да отмени алинея 2 към чл. 43 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

(2) За издаване на холограмен стикер, неразделна част от разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се заплаща такса в размер на 12.00 лв.

 

7.Да се създаде нов чл. 56 „а” със следното съдържание:

 

При разпореждане с недвижими имоти общинска собственост, физическите и юридическите лица, придобили право на собственост, заплащат на Общината такса в размер на 2 % , изчислена върху стойността на :

1.имота, обект на продажбата;

2.ограниченото вещно право, което се учредява върху имота;

3.по-скъпия имот при замяна;

4.реалният дял, който получава лицето при делба.

 

8. Да отмени т.т.1,2,6, и 14 към чл. 65 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

1. Изготвяне на образец УП -2 - 7.20 лв.

2. Изготвяне на Образец 30 – 5.00 лв.

6. Предоставяне на бланка “Покана-декларация за частно посещение на чужденец в Р България” – 1.00 лв.

14. Издаване на фактура – 0.10 лв.

 

9. Да измени чл. 66, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

 

Било:

Чл. 66. (1) За услугите, извършвани от ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново за стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени:

- за една минута полезен запис / радиоспот / - 10.00 лв.

- за една секунда полезен запис / радиоспот / - 0.16 лв.

- за стандартно рекламно съобщение, прочетено от дежурния редактор – 0.80 лв. за един машинописен ред от 60 знака.

- цена за поздрав – 1.00 лв.

Да стане:

Чл. 66. (1) За услугите, извършвани от ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново за стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени, без ДДС:

- за една минута полезен запис / радиоспот / - 10.00 лв.

- за една секунда полезен запис / радиоспот / - 0.16 лв.

- за стандартно рекламно съобщение, прочетено от дежурния редактор – 0.80 лв. за един машинописен ред от 60 знака.

- цена за поздрав – 1.00 лв.

 

Било:

(2) Определя годишна такса и такса включване за нови абонати за Радиоточка в ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново", както следва:

- 10.00 лв. еднократна такса за включване на нови абонати.

- 8.00 лв. годишна такса за еднопрограмни РТ.

- 10.00 лв. годишно за шестпрограмни РТ.

Да стане:

(2) Определя годишна цена и цена на услуга за включване за нови абонати за Радиоточка в ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново" , както следва:

- 10.00 лв. еднократна цена за включване на нови абонати.

- 8.00 лв. годишна цена за еднопрограмни РТ.

- 10.00 лв. годишна цена за шестпрограмни РТ.

 

10. Да измени чл. 70 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

 

Било: Чл. 70. Такси за организиране на изложби, концерти, срещи и други от физически и юридически лица в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”

1. Организиране на концерти и предхождащите ги репетиции, срещи, конференции и други – 25.00 лв на започнат час

2. Организиране на общи и самостоятелни изложби

Стар корпус:

- фоайе – до 20 календарни дни – 70.00 лв

- скулптурна зала – до 20 календарни дни – 150.00 лв

- конферентна зала – до 20 календарни дни – 125.00 лв

- графична зала - до 20 календарни дни – 100.00 лв

- зала с вентилатор и балкон - до 20 календарни дни – 100.00 лв

- зала до топла връзка - до 20 календарни дни – 100.00 лв

- Ротонда - до 20 календарни дни – 100.00 лв

- Всички пространства - до 20 календарни дни – 600.00 лв

Нов корпус:

- Първо ниво I етаж - до 20 календарни дни – 100.00 лв

- Второ ниво II етаж - до 20 календарни дни – 80.00 лв

- Зала с макет - II етаж - до 20 календарни дни – 100.00 лв

- Малка зала - II етаж - до 20 календарни дни – 100.00 лв

- Голяма зала - II етаж - до 20 календарни дни – 180.00 лв

- Малка зала - III етаж - до 20 календарни дни – 100.00 лв

- Голяма зала -III етаж - до 20 календарни дни – 125.00 лв

- Всички пространства - до 20 календарни дни – 800.00 лв

- Всички пространства на нов и стар корпус - до 20 календарни дни – 1500.00 лв

Забележка: Услугите са безплатни за ученически и студентски прояви, общи изложби и други прояви, на които Общината е съорганизатор; юбилейни изложби на великотърновски художници.

 

Да стане:

Чл. 70. Такси за организиране на изложби, концерти, срещи и други от физически и юридически лица в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”

1. Организиране на концерти и предхождащите ги репетиции, срещи, конференции и други – 25.00 лв на започнат час

2. Организиране на общи и самостоятелни изложби

Стар корпус:

- фоайе – до 20 календарни дни – 140.00 лв

- скулптурна зала – до 20 календарни дни – 300.00 лв

- конферентна зала – до 20 календарни дни – 250.00 лв

- графична зала - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- зала с вентилатор и балкон - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- зала до топла връзка - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- Ротонда - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- Всички пространства - до 20 календарни дни – 1200.00 лв

Нов корпус:

- Първо ниво I етаж - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- Второ ниво II етаж - до 20 календарни дни – 160.00 лв

- Зала с макет - II етаж - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- Малка зала - II етаж - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- Голяма зала - II етаж - до 20 календарни дни – 360.00 лв

- Малка зала - III етаж - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- Голяма зала -III етаж - до 20 календарни дни –250.00 лв

- Всички пространства - до 20 календарни дни – 1600.00 лв

- Всички пространства на нов и стар корпус - до 20 календарни дни – 3000.00 лв

3. За всяка зала след срока по т.1 и т.2 се доплаща такса по 10 лв на ден.

4. Услугите са безплатни за училищни и университетски прояви, общи изложби и други прояви, на които Общината е съорганизатор; юбилейни изложби на великотърновски художници, само след писмено разрешение от Кмета на Община Велико Търново.

 

11. Да измени §2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

 

Било:

§ 2 Цената на услугата: одобряване на инвестиционен проект се определя по формулата:
18+N x 6+K x РЗП, където

- N е броят на внесените за одобряване части на проекта,

- К е коефициент както следва:

1. За жилищни сгради:

- жилища, апартаменти, както и разположени в тавански етаж жилища, ателиета, стаи за творчески нужди и др. –1.00 лв/кв. м. РЗП

- търговски обекти в сградата-1.80 лв/кв .м. РЗП

- гаражи в сградата –1.00 лв/кв. м. РЗП

- спомагателни помещения-0.50 лв/кв. м. РЗП

- навеси и други-0.50 лв/кв. м. РЗП

2. За нежилищни сгради:

- сгради –2.00 лв/кв. м. РЗП

- самостоятелни гаражи – основно застрояване-0.80 лв/кв. м. РЗП

- търговски обекти –2.00 лв/кв. м. РЗП

- производствени обекти:

- с благоприятно местоположение – 1.50 лв/кв. м. РЗП

- с неблагоприятно местоположение -1.00 лв/кв. м. РЗП

- селскостопански обекти

- с благоприятно местоположение -1.00 лв/кв. м. РЗП

- с неблагоприятно местоположение -0.50 лв/кв. м. РЗП

3. За издаване на разрешения за строеж по реда на чл. 147(1) ЗУТ ( без одобряване на инвестиционен проект) – 40.00 лв, като за строежите

по т. 1, 3, 4, 12:

40 + КхРЗП в лева

по т. 5 и 7 :

40.00 лв за леки огради;

+ КхL за плътни огради с височина до 0,60 м и подпорни стени до 2 м;

+ КхL за плътни огради с височина от 0,60 до 2,20 м;

  1. 5.За вътрешни преустройства -50% от предвидените по общия ред.

 

Да стане:

§ 2 Цената на услугата: одобряване на инвестиционен проект се определя по формулата: 18+Nx6+KxРЗП /за обекти с разгъната застроена площ/ или 18+Nx6+KxL / за линейни обекти/ в лева, където

- N е броят на внесените за одобряване части, съдържащи се в проекта;

- РЗП е разгънатата застроена площ на строежа в кв. м.;

- L – проектната дължина в метри за линейни обекти;

- К е коефициент както следва:

1. За жилищни сгради:

- жилища, апартаменти, ателиета, офиси, стаи за творчески нужди и др. –1.00

- търговски и за други обслужващи дейности обекти (в сградата)-1.80

- гаражи в сградата –1.00

- спомагателни , стопански, второстепенни помещения в сградата-0.50

2. За нежилищни сгради:

- сгради –2.00 лв/кв. м. РЗП

- самостоятелни гаражи – основно застрояване-0.80 лв/кв. м. РЗП

- търговски обекти –2.00 лв/кв. м. РЗП

- производствени обекти:

- с благоприятно местоположение – 1.50 лв/кв. м. РЗП

- с неблагоприятно местоположение -1.00 лв/кв. м. РЗП

- селскостопански обекти

- с благоприятно местоположение -1.00 лв/кв. м. РЗП

- с неблагоприятно местоположение -0.50 лв/кв. м. РЗП

3. За линейни обекти 0,5, но не по вече от 3 х.лв.

4. издаване разрешение за строеж по реда на чл. 147 (1) от ЗУТ ( без одобряване на инвестиционен проект ) – 40 лв., като за строежите по т. 1 ,3,4,9 и 12: 40 + КхРЗП, където К=0.5;

По т.т.5 и 7: 40+КхЛ, където

К= 0 за леки огради

К= 0.2 за плътни огради с височина до 0,60 м.;

К= 0,5 за огради с височина от 0,60 м до 2,20 м;

К= 0,5 за подпорни стени до 2,00 м;

К= 0,5 за градински и паркови елементи до 2,20

5. За вътрешни преустройства -50% от предвидените такси по общия

 

12. Да измени §5 от допълнителните разпоредби, както следва:

            Било:

Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.

           Да стане:

Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината; кметовете на кметства и кметските наместници на селища, съобразно техните правомощия по ЗМСМА или определени от кмета на общината лица.

13. Да се създаде нов § 13”а” към допълнителните разпоредби със следното съдържание:

Чл. 56”а” от настоящата Наредба отменя чл. 35 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

14. Измененията и допълненията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново влизат в сила от 01.01.2013 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ