Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 449

Решение № 449

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 449

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

  1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2012 година и Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея;
  1. Инвестиционна програма 2012 година - Отчет към 30.09.2012 година - Приложение №3.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КЪМ 30.09. 2012 ГОДИНА

 

Проекта за бюджета на Община Велико Търново за 2012 година е приет с Решение №101/16.02.2012 година на Великотърновски общински съвет по приходната и разходната част е в размер на 55 670 869лева, в това число:

*         приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 27 579 308 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 27 468 260 лева, капиталови разходи –     111 048 лева.

*         приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на     28 091 561 лева в т.ч.: текущи разходи – 26 116 206 лева, капиталови разходи –     1 975 355 лева

            На основание чл. 14, ал. 2 от ЗДБ на РБ за 2012 г. с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

•          капиталови разходи в размер на 1 820 347 лева;

•          погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 730 440 лв.;

•          Разходи за лихви по заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 70 000 лв.;

•          Текущи ремонти по бюджета на Община Велико Търново за 2012 година –   449 653лева.

Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година е в размер на               63 699 004 лева и е разпределена по източници, както следва:

•          683 000 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 408 700 лева;

•          1 727 910 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;

•          59 884 691 лева от други извънбюджетни средства;

•          преходен остатък от целеви трансфер – 530 лева за обект „СБ - Авариен ремонт на читалище "Просвета - 1904" - с. Пчелище;

•          преходен остатък от целеви трансфер – 86 518 лева за обект „СБ - Ремонт на бивше църковно училище към църква "Св. Великомъченик Димитрий Солунски" - с. Ресен”;

•          преходен остатък от целеви трансфер – 24 000 лева за обект „СБ - Работен проект за укрепване на активно свлачище в района на манастира "Света Троица" - с. Самоводене”;

•          собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 1 292 355 лева;

            Преходния остатък за 2012 година е разпределен по функции, както следва:

- за делегирани от държавата дейности:         

Функция Отбрана и сигурност - 699 342 лева;

Функция Образование - 2 168 028 лева;

Функция Здравеопазване - 821 400 лева;

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 702 645 лева;

Функция Икономически дейности и услуги - 11 342 лева;

- за местни дейности:

Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда - 219 899 лева;

- за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи:

Функция Образование -23 394 лева

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинските бюджети Великотърновски общински съвет утвърди план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2012 година по приходите в размер на 36 230 731 лева и по разходите – 34 930 314 лева /Приложение 6/ в съответствие с Приложение №10 към §28 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2012 год.

            С писмо № ФРС-5/24.02.2012 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 59 873 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – Първо тримесечие; компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години – Първо тримесечие – 32 100 лева; компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – Първо тримесечие – 196 461 лева или общо 288 434 лева.

С писмо № ФО-8/28.02.2012 година е намалена общата субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 48 251 лева. Намаляването на средствата засяга финансирането на средищните училища на територията на Община Велико Търново.

С писмо №ФО-7/24.02.2012 година е намалена общата допълваща субсидия в размер на 3 058 лева. Промяната е отразена във функция „Отбрана и сигурност”, дейност „Други дейности по вътрешната сигурност”.

С писмо №08-00-257/09.03.2012 год. е увеличена общата допълваща субсидия с 34 400 лева. Промяната е във връзка с увеличаването на капацитета на Дневен център за стари хора с 30 броя места, считано от 01.03.2012 година;

С писмо №08-00-259/09.03.2012 год. е увеличена общата допълваща субсидия с 39 307 лева. Промяната е във връзка с увеличаването на капацитета на Преходно жилище с 8 броя места, считано от 01.03.2012 година;

С писмо №08-00-326/13.03.2012 год. е намалена общата допълваща субсидия с 32 330 лева. Промяната е във връзка с намаляването на капацитета на Дом за деца в с. Балван с 5 броя места, считано от 01.01.2012 година;

С писмо №08-00-327/13.03.2012 год. е намалена общата допълваща субсидия с 85 250 лева. Промяната е във връзка с намаляването на капацитета на Дом за възрастни с умствена изостаналост в с. Присово с 15 броя места, считано от 01.02.2012 година;

С писмо № ФО-11/20.03.2012 година е увеличена общата субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 18 321 лева. Промяната е отразена в съответните дейности във функция „Образование” за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал за периода януари – юни 2012 година.

С писмо № ФО-13/09.04.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 3375лв. Средствата са за изплащане на стипендии през 2012г. на децата с изявени дарби, класирани на съответните конкурси през 2011г. и 2012г.

С писмо № ФРС-7/10.04.2012г. са увеличени целевите трансфери от ЦБ със 134117лв. от тях: за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за второ тримесечие- 59873лв.; за компенсации за безплатен превоз на ученици до 16год. възраст за второ тримесечие - 21423лв.; за компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за второ тримесечие - 52821лв.

С писмо № ФО-16/24.04.2012г. е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 10450лв. Средствата са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2012г.

С писмо № ФО-15/11.04.2012г. е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 332360лв. Корекцията на средствата за делегираните от държавата дейности по образованието е определена съгласно информацията за 2012г. съгласно информационната система на МОМН „Админ М”.

С писмо № ФО-17/02.05.2012г. е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 110183лв. Промяната е направена въз основа на информацията за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни, броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на ОДЗ.

С писмо № ФО-18/09.05.2012г. са увеличени целевите транфери от ЦБ /§§31-18/ в размер на 474107лв. Средствата са предназначени за обектите, утвърдени с Решение №4/19.04.2012г. на МКВПМС , а именно: осигуряване проводимост на речните легла на р.Янтра-в критични участъци в гр.Велико Търново и с.Пушево, и на р.Веселина в с.Нацовци, в изпълнение на Решение №130 на МС.

С писмо № ФО-20/23.05.2012г. е увеличена общата субсидия за държавни дейности с 203448лв. Разходите са за учебници и учебни помагала на учениците от първи до седми клас и на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата.

С писмо № ФО-21/18.06.2012г. са увеличени увеличени целевите транфери от ЦБ /§§31-18/ в размер на 249880лв. Средствата са предназначени за обектите, утвърдени с Решение №5/08.06.2012г. на МКВПМС , а именно: 133875лв. за неотложни аварийно възстановителни работи на храм „Света Богородица”, с.Русаля и 116005лв. за неотложни аварийно възстановителни работи на храм „Света Ирина”, с.Хотница.

С писмо № ФО-22/19.06.2012г. е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 3987лв., които са предназначени за осигуряване на дейностите по провеждане на национално външно оценяване за 2012г.

С писмо № ФО-23/02.07.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 27 667лв. Промяната е отразена в дейност 322 „Общообразователни училища”. Средствата са предназначени за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от първи и втори клас в общинските училища.

С писмо № ФРС-8/06.07.2012Г. са увеличени целевите трансфери от ЦБ § 31-28 с 194 686 лв. в.т.ч. субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за третото тримесечие 59 873лв. и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за трето тримесечие 134 813лв.

С писмо № ФО-24/06.07.2012г. е увеличена общата субсидия с 21 413лв. Промяната е отразена в деност 322 „Общообразователни училища”. Средствата са за реализиране на дейностите от националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” за месеците ноември 2011г. – април 2012г.

С писмо № ФО-26/20.07.2012г е увеличена общата субсидия в размер на 1 755лв. Средствата са за изплащане стипендии през 2012г. на децата с изявени дарби , класирани на съответните конкурси през 2011г. и 2012г.

С писмо № 08-00-1038/24.07.2012г. е увеличена целевата субсидия за капиталови разходи с 600 000 лв. Средствата са целеви за финансирането на реконтрукция на футболен терен на стадион „Ивайло” гр.Велико Търново.

С писмо № ФО-27/24.07.2012г. е увеличена общата субдидия с 10 920 лв.Средствата са по справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2012г.

С писмо № ФО-28/25.07.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 244лв. Промяната е отразена във функция „Здравеопазване” , дейност „Други дейности по здравеопазването” .

С писмо № ФО-29/25.07.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 85лв. , които са предназначени за възстановяване на пътни разходи на правоимащи болни.

С писмо № ФО-34/08.08.2012г. е увеличена общата субсидия с 25 329лв. Средствата са предназначени за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища.

С писмо № 08-0075420.09.2012г. е увеличена целевата субсидия за капиталови разходи с 1 500 000лв. Средствата са предназначени за финансиране завършването на ремонтните и рехабилитационните дейности на засегнати части от уличната мрежа съобразно реализацията на проекти с европейско финансиране.

С писмо № ФО-39/20.09.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 3 120 лв. Средствата са предназначени за реализиране на дейностите но НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствия”.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера от Министерство на образованието и науката, Център за развитие на човешките ресурси в размер на 56 328лв. седствата са за дейности по програма „Коменски”. В разходната част са отразени във Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи, дейност 322 „Общообразователни училища”

В § 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера от Министерство на образованието и науката, Център за развитие на човешките ресурси в размер на 21 905лв. седствата са за дейности по програма „Грюндвиг-център за развитие на човешките ресурси”. За регионална „П.Р.Славейков”

В § 61-01 „Получени трансфери делегирани от държавата дейности” е отразен трансфера на МОМН Регионален инпекторат за държавни зрелости изпити в размер на 530лв.

В § 61-01 „Получени трансфери делегирани от държавата дейности” е отразен трансфера на МК за Регионалната библиотека в помощ за книгата в размер на 1000лв.

В § 61-01 „Получени трансфери делегирани от държавата дейности” е отразен трансфера на МК за Регионалния исторически музей Велико Търново в размер на 30 000лв. Средствата са предназначени за разкопки.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера получен от общините Горна Оряховица, Елена, Стражица, Златарица и Лясковец за такса отчисления на основание с Постановление №207/2010 г.на МС в размер на 427 370лв.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен трансфера получен от Областен управител за провеждането на избори на президент и местна власт в размер на 3 729 лева.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен трансфера получен от Изпълнителна агенция пътища 16 045лв. Средствата са предназначени за Зимно поддържане и снегопочистване на Републиканска пътна мрежа.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен трансфера получен от МРРБ за дейности по проекта „Обща стратегия за устройство и териториално развитие на трансграничен регион „Румъния-България 2007-2013” в размер на 74 652лв.

В § 61-02”Предоставени трансфери” е отразен трансфера предоставен на Министерството на културата за МДТ „Константин Кисимов” гр.Велико Търново в размер на     57 600лв.

В § 61-02”Предоставени трансфери” е отразен трансфера предоставен на Министерството на културата за Софийска опера и балет в размер на 225 792лв.

В § 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 52 117 лева. Трансферът е отразен към приходите за делегираните от държавата дейности, а по разхода във функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 532 “Програми за временна заетост”.

В §62-01 „Получени трансфери” е отразен трансфера от Специалната сметка за приходи от приватизация към общините , който представлява начисления дънък за добавената стойност върху реализираните сделки по ЗПСПК в размер на 41 650лв.

В §62-01 „Получени трансфери” е отразен трансфера от МОМН, предназначен за възстановяване на средства по проекта, финансиран от Европейското икономическо пространство /Норвежки проект/ след представения окончателен финансов отчет в размер на 65 186 лева.

В §62-02 “Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки” е отразен предоставен трансфер на Управляващия орган, представляващ финансова корекция по проекти, изпълнявани по ОП „Регионално развитие” в размер на 89 447 лева.

В § 62-02 “Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки” е отразен такъв в размер на 471 653 лв. Средствата са неверифицирани разходи по проекти, финансирани от по ОП „Човешки ресурси”, ОП „Техническа помощ” и собствен принос по ОП „Регионално развитие”, отчетени съгласно указанията на ДДС №7/04.04.2008 г., т. 20 за трансформиране на Предоставени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в Трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки.

В § 76-00 “Предоставени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки” е отразен такъв в размер на /нето/ -2 624 907 лева. Средствата са получени временни безлихвени заеми от Фонд за покриване разходите по приватизация към общините за РБ „П.Р. Славайков” в размер на нето/+/ 8 400 лева, погасени временни безлихвени заеми от Фонд за покриване разходите по приватизация към общините за РБ „П.Р. Славайков” в размер на нето/-/ 7 515 лева и предоставени съгласно указанията на ДДС № 7/04.04.2008 г., т. 20 за авансово съфинансиране на проекти по ОП към Национален фонд – /-/ 2 758 618 лева и възстановени заеми от проекти по ОП към Национален фонд - /+/ 132 826 лева.

Към деветмесечието е невъзможно да бъде направена коректен анализ на цялостното изпълнение на приходите от местни данъци и такса битови отпадъци, тъй като предстои падежа на втората вноска за годината. Изключение прави единствено патентният данък, който се заплаща на 4 вноски през годината.

Общият темп на събираемост на основните данъчни приходи се движи с около 20% по-ниско от реализираната събираемост през предходната година. Същевременно темпа на събираемост на приходите от просрочени задължения се запазва, което означава, че е налице задържане на плащания от страна както на физическите, така и на юридическите лица.

Събираемостта на патентният данък се движи с около 10% под планираната. Причината е както в постоянно намаляващият брой на обектите, така и във влошената бизнес среда по отношение на малкият и среден бизнес, която води до отлагане на плащания от страна на икономическите субекти, в това число и на данъчни плащания.

На основание § 39 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012 г. с получените трансфери е извършена служебна актуализация на бюджета.

С настъпилите промени размерът на бюджета е достигнал 59 103 049 лева.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №101/16.02.2012 година на Великотърновски общински съвет.

Разпределението на бюджета и изпълнението на разходната му част е както следва:

 

І. Делегирани от държавата дейности

МЕРОПРИЯТИЯ

Год.план

Отчет към

Отно-

9/30/2012

сит.

година

Дял

1.Общи държавни служби

1,734,829

1,487,660

8.32

2.Отбрана и сигурност

742,691

118,811

0.66

3.Образование

16,038,613

9,920,180

55.49

4.Здравеопазване

2,340,486

935,740

5.24

5.Социално осигуряване

4,837,874

3,189,952

17.84

7.Поч.дело, култ.и рел.дело

2,020,061

1,454,142

8.13

8.Икономически дейности

190,961

159,661

0.89

Основен ремонт на ДМА

336,928

83,601

0.47

Придобиване ДМА

533,854

504,227

2.82

Придобиване НДА

24,000

24,000

0.14

Капиталови трансфери

0

0

0.00

           Всичко:

28,800,297

17,877,974

100.00

 

ІІ. Местни дейности и Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с приходи от общински характер, дарения и други

 

 

Отчет към

Отно-

МЕРОПРИЯТИЯ

Год.план

9/30/2012

сит.

 

 

година

Дял %

1.Общи държавни служби

3,606,282

2,276,903

13.42

2.Отбрана и сигурност

50,000

0

0.00

3.Образование

2,935,349

1,803,788

10.64

4.Здравеопазване

584,616

337,062

1.99

5.Социално осигуряване

1,064,833

625,542

3.69

6.Жил.строителство и БКС

12,747,179

7,586,646

44.73

7.Поч.дело, култ.и рел.дело

2,756,125

2,009,187

11.85

8.Икономически дейности

2,021,778

1,337,759

7.89

9.Разходи, некласифицирани в други функции

278,000

56,241

0.33

10.Основен ремонт на ДМА

757,394

246,587

1.45

11.Придобиване ДМА

2,920,191

236,021

1.39

12.Придобиване НДА

414,415

297,346

1.75

13. Придобиване на земя

147,590

147,590

0.87

14.Капиталови трансфери

19,000

0

0.00

           Всичко:

30,302,752

16,960,672

100.00

 

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за заплати и осигурителни вноски – 71,38%, за издръжка са 19,84 % и т.н.

 

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Общината за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка 80,90 %.

         

Началните салда по “Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” и “Фонд за покриване разходите по приватизацията”, са в размер на 1 242 627 лв., от тях: 75 041 лв. са на “Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”, 1 167 586 лв. на “Фонд за покриване разходите по приватизация”. Приходите в Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи са в размер на 88 724 лв. О т фонда са изразходени средства в размер на 162 578 лева. Остатъка в края на периода по извънбюджетните сметки 7444 е в размер на 1 187 лева.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБИЩИНКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (449_prilojenie1.pdf)449_prilojenie1.pdf[Приложение № 1]168 Kb
Изтегляне на файла (449_prilojenie2.pdf)449_prilojenie2.pdf[Приложение № 2]391 Kb
Изтегляне на файла (449_prilojenie3.pdf)449_prilojenie3.pdf[Приложение № 3]337 Kb