Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 450

Решение № 450

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година

 

РЕШЕНИЕ № 450

        

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

           

Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

8 206

8 206

- нетни прих.от продажби на услуги,стоки и прод-я

2404

2 787

2 787

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

2 787

2 787

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

443

443

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

443

443

- прих.от наеми на земя

2406

4 973

4 973

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

4 973

4 973

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

3

3

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

3

3

Общински такси

2700

1 952

1 952

За ползване на общежития и други по образованието

2708

1 952

1 952

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

1 952

1 952

Други неданъчни приходи

3600

612

612

- Получени застр.обезщет.в т.ч.:

3611

157

157

-Дирекция "Образование"

157

157

- Други неданъчни приходи

3619

455

455

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

455

455

Помощи за дарения и др.суми

4500

262

262

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

262

262

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

262

262

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

11 032

11 032

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

11 032

11 032

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

11 032

11 032

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

1 918

1 918

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

3

3

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

2404

3

3

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

18

18

-Дирекция "Култура и туризъм"

2405

18

18

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

97

97

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

2408

97

97

- прих.от лихви по предост.заеми от страната и чужб.

2409

1 800

1 800

Община Велико Търново

2409

1 800

1 800

Общински такси

2700

149

149

- За притежаване на куче, в т.ч.:

2717

149

149

Община Велико Търново

2717

149

149

Други неданъчни приходи

3600

320

320

- Реализирани курсови разлики, в т.ч.:

3601

0

0

-Дирекция "Култура и туризъм"

3601

0

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

3611

320

320

Община Велико Търново

3611

320

320

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-21

-21

- Внесен ДДС (-)

3701

0

0

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

3701

0

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-21

-21

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

3702

-3

-3

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-18

-18

Приходи от концесии

4100

40 369

40 369

Община Велико Търново

4100

40 369

40 369

Помощи за дарения и др.суми

4500

1 984

1 984

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

1 984

1 984

-Дирекция "Култура и туризъм"

4501

1 984

1 984

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

44 719

44 719

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

44 719

44 719

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

ІV тр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

79 798

79 798

получени трансфери /+/

6101

79 798

79 798

- Дирекция Образование

6101

79 798

79 798

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

79 798

79 798

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

124 517

124 517

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

135 549

135 549

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-27 лв

Кметство Ресен

27 лв

2. Функция 3 Образование

11 032 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

11 032 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-21 655 лв

Център за социални услуги

21 655 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

11 032 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-295 098 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-295 098 лв

2. Функция 3 Образование

48 114 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

48 114 лв

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

16 234 лв

Група 3 Култура

16 234 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

4 135 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

12 099 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

-230 750 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

155 479 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

150 896 лв

Кметство Ресен

2 027 лв

Група кметства Килифарево

2 556 лв

2. Функция 3 Образование

-22 529 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-39 000 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

16 471 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

-38 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-38 000 лв

4. Функция 6Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

96 244 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

96 914 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

85 619 лв

Група кметства Килифарево

Кметство Ресен

11 295 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-670 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-7 388 лв

Група кметства Килифарево

Кметство Ресен

6 718 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

249 522 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

98 267 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

63 556 лв

Дирекция "Образование и наука"

19 114 лв

Кметство Ресен

597 лв

ОП Спортни имоти и прояви

15 000 лв

Група 3 Култура

151 255 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

67 755 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

73 500 лв

- в т. ч.:

ДКС "Васил Левски"

10 000 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-85 449 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-85 449 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-85 449 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

355 267 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

124 517 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

135 549 лв

                                                                                                               

  2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за

2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение;

                                                                                                                                          

  3. Изменя обекта за финансиране от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни

активи към общините, вписан в Решение №125/23.02.2012 година, както следва:

  - било:                                                                                                            

  Реконструкция улична мрежа на населени места                                   

  - става:                                                                                                           

  Реконструкция улична мрежа - гр. В. Търново                                         

  Промяната се налага във връзка с приетата Инвестиционната програма по Решение

№393/25.10.2012 година на Великотърновски общински съвет, където обекта "Реконструкция

улична мрежа на населени места" се прехвърля за финансиране от собствени бюджетни средства,

поради неосигурен бюджетен кредит в пълен размер .                                           

                                                                                                                                           

 4. Изменя Приложение №3Б към Решение №101/16.02.2012 година на Великотърновски

общински съвет, както следва:                                                                                    

                                                                                                                                           

БИЛО:

1

Представителни разходи

60 000

Общи държавни служби

СТАВА:

1

Представителни разходи

70 000

Общи държавни служби

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (450_prilojenie1.pdf)Приложение № 1[ ]446 Kb