Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 451

Решение № 451

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 20.11.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 451

 

  На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

  Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 20.11.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година , както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

Предост. временна финансова помощ (нето)

7200

-72 000

-72 000

- предост. средства по временна фин. помощ (-)

7201

-72 000

-72 000

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:

-72 000

-72 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

-72 000

-72 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

-72 000

-72 000

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

4. Функция 6Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-72 000 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

-72 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-72 000 лв

- §§ 5206 Изграждане на ново УО (възстановяване,

подмяна на стари осветители с енергоспестяващи и др.)

-72 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-72 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

-72 000 лв

ІІ. По извънбюджетните сметки и фондове

Наименование на извънбюджетната сметка

 

Приходи

Разходи

01.Спец.с/ка за прих.от приват.на общинс.предпр.

0

0

02.Фонд за покриване разходите за приватизация

0

0

03.Спец.фонд за инвестиции и дълг.активи

 

72000

72000

04.Извънбюдж.с-ка за дарения и помощи - чл.42, ал.1 от ЗОБ

0

0

І. Всичко (р.01 до р.06 вкл.):

 

 

72000

72000

ІІ. НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ( 98 )

 

 

ВСИЧКО /І+ІІ/

 

 

 

 

72000

72000

 

 

ВЯРНО:                                                                                     НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ