Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 452

Решение № 452

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Осигуряване на собствения принос на Община Велико Търново към финансирането на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново“

 

РЕШЕНИЕ № 452

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за осигуряване на собствения принос на Община Велико Търново, в размер на 47.13 % (четиридесет и седем цяло и тринадесет стотни процента) от общия размер на собствения принос на регион Велико Търново във финансирането на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново“.

Средствата ще бъдат осигурени от общински бюджет, събрани чрез такса „битови отпадъци“ за времето за изпълнение на проекта, от набраните отчисления по чл. 71 е от Закона за управление на отпадъците (отм. с §4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона на управление на отпадъците, ДВ бр.53/2012 г.) и по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр.53/2012 г.). Собственият принос по проекта на община Велико Търново да бъде осигурен в периода 2013-2014 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ