Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 457

Решение № 457

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем на Община Велико Търново от фонд "Разходи за приватизация и следприватизационен контрол".

 

РЕШЕНИЕ № 457

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 7 от ЗПСК и чл. 13, ал. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново , Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие да бъде отпуснат на Община Велико Търново временен безлихвен заем в размер на 72 000 (седемдесет и две хиляди) лева за финансиране на обект „Изграждане на ново УО (възстановяване, подмяна на стари осветители с енергоспестяващи и др.)”.

2. Средствата за предоставения заем да се осигурят от наличните временно свободни средства във фонд „Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол”.

3. Изменя годишния бюджет на Община Велико Търново за 2012 г. в частта за Инвестиционна програма 2012 г. на Община Велико Търново, със сума в размер на 72 000 (седемдесет и две хиляди) лева за финансиране на обект „Изграждане на ново УО (възстановяване, подмяна на стари осветители с енергоспестяващи и др.)”.

4.Предоставените по т. 1 от настоящото решение средства да бъдат възстановени във фонд „Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол” в срок до 30.09.2015 г., при погасителен план - на равни месечни вноски от датата на усвояването.

5.Задължава Кмета на Община Велико Търново да отрази в бюджета, Инвестиционната програма и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2012 година, направените корекции в резултат на настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ