Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 459

Решение № 459

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на договор за управление, сключен между Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104 и определяне на Управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104.

 

РЕШЕНИЕ № 459

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл. 55, ал.1, т.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Раздел VІІ, т.3 от Договора за управление/ 02.07.2012г./, Великотърновски общински съвет прекратява договора за управление с Д-р Маргарита xxxxxxxxx Тасева с ЕГН xxxxxxxxxxx, Управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, сключен между него и Община Велико Търново/02.07.2012г./ считано от 16.12.2012г.  

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет не освобождава от отговорност Д-р Маргарита xxxxxxxxxxxx Тасева.

3. На основание чл. 142 от Търговския закон, Великотърновски общински съвет дава съгласие Д-р Мария xxxxxxxxxx Рачева да бъде управител на две търговски дружества „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД и „Комплексен онкологичен център” ЕООД.

4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.14, ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет определя за Управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104 - Д-р Мария xxxxxxxxx Рачева с ЕГН xxxxxxxxxx, л.к.№xxxxxxxx, издадена на 03.02.2010г. от МВР-гр.Велико Търново, с адрес гр.Велико Търново, xxxxxxxxxxxx, с диплома за завършено висше образование, Серия ОП, № 001183 на Медицинска академия - София, специалност медицина, диплома за придобита специалност, № 28150 на Медицинска академия - София, специалност хирургия, диплома за придобита специалност, № 44201 на Медицинска академия - София, специалност онкология, свидетелство за професионална квалификация – финансов мениджър в здравеопазването, №980555 на С.А. „Димитър А. Ценов”-Свищов, Институт за квалификация и преквалификация.

5. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет  възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление с лицето, определено по т.3. за срок до провеждане на конкурс.

6.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104.

7.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново на следващо заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ