Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 460

Решение № 460

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна на Учредителния акт на търговското дружество „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, 100% общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 460

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски oбщински съвет изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:

а) Чл. 13, ал.2 се изменя и добива следната редакция :

     „Чл. 13, /ал.2/ Общинският съвет взема решения за:

1.Учредяване, преобразуване и прекратяване дейността на дружеството;

2.Определяне предмета на дейност;

3.Утвърждаване, допълване и изменение па Устава;

4.Размерът на капитала, неговото увеличаване или намаляване в съответствие с разпоредбите на Търговския закон;

5.Отчета на баланса на дружеството за съответната календарна година;

6. Определя правомощията на кмета на Общината по отношение на дружеството;

7. Определя управителя, който ще управлява и представлява дружеството пред трети лица;

8.По всички други въпроси, делегирани му със закон, акт на МС, наредби и правилници.

/ал.3/ Великотърновски общински съвет определя за управител на Дружеството до провеждане на конкурс Д-р Мария xxxxxxxxxxx Рачева с ЕГН xxxxxxxx, с адрес гр.Велико Търново, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, който да управлява и представлява лечебното заведение.”

б) §2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

     „§ 2.Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС – гр.Велико Търново № 214/14.09.2000г., изменен с Решение № 1087/21.09.2006 година, с решение № 1042/19.08.2010 г. на Великотърновски общински съвет, с Решение № 1168/16.12.2010г.година на Великотърновски общински съвет, изменен с Решение № 90/26.01.2012 година на Великотърновски общински съвет и изменен и допълнен с Решение № 460 /29.11.2012 година на Великотърновски общински съвет.    

2. Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104 да извърши регистрация на извършените изменения в Учредителния акт на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104 приет с Решение на ОбС – гр.Велико Търново № 214/14.09.2000г., изменен с Решение № 1087/21.09.2006 година, с решение № 1042/19.08.2010 г. на Великотърновски общински съвет, с Решение № 1168/16.12.2010г.година на Великотърновски общински съвет, изменен с Решение № 90/26.01.2012 година на Великотърновски общински съвет и изменен и допълнен с Решение № 460 /29.11.2012 година на Великотърновски общински съвет.

3. Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104 да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

Приложение: Учредителен акт на дружеството.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (460_uchreditelen_akt.pdf)460_uchreditelen_akt.pdf[Учредителен акт]201 Kb