Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 461

Решение № 461

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Покана от Управителния съвет на „Общинска банка”АД, гр.София за записване на акции от нова емисия.

 

РЕШЕНИЕ № 461

 

На основание   чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.194, ал.1 и чл.221, т.2 от ТЗ, чл. 12, ал.3, т.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, чл. 8, ал1, т.1 от Устава на „Общинска банка”АД-София, Решение №437/25.10.2012г. на Великотърновски Общински съвет, решение от извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка”АД-София/12.11.2012г./ -Протокол №31/12.11.2012г. и Покана за записване на акции изх.№4619/12.11.2012г.от „Общинска банка”АД-София, Великотърновски Общински съвет :

1.Дава съгласие и управомощава Кмета на Община Велико Търново да запише нови 1 763 броя на акции „Общинска банка”АД-София от новата емисия, на стойност 17 630.00лв. за Община Велико Търново в качеството и на акционер съответстващи на притежавания дял от 0.201506 %. от капитала на „Общинска банка”АД-София.

2.Средствата в размер на 17 630.00лв. да бъдат заложени в бюджет 2012 на Община Велико Търново в § 70-01, разходи за придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала и капиталовите резерви(-).

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ