Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 463

Решение № 463

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2012 година  

 

РЕШЕНИЕ № 463

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК и чл.10, т. 2 и т.3 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет:

1. Приема промените в план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново към 20.11.2012 година - Приложение № 1.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

                                                                                                                                  

Приложение № 1

 

 

 

План – сметка

 

за приходите и разходите по приватизационните фондове

на Община Велико Търново през 2012 година

 

 

Н А И М Е Н О В А Н И Е

ПЛАН

2012 г.- лв.

/било/

 

ПЛАН

2012 г.- лв.

/става към

30.09.2012г./

ПЛАН

2012 г.- лв.

/става към

20.11.2012г./

І.

Начално салдо на   01.01.2012 година, в т. ч:

1 242 627

1 242 627

1 242 627

1.

фонд “Инвестиции и дълготрайни активи ” / ИДА/

75 041

75 041

75 041

2.

фонд “Разходи за приват. и следприват. контрол ” /РПСК/

1 167 586

1 167 586

1 167 586

ІІ.

Парични постъпления от приватизация

1 486 230

1 425 974

1 425 974

1

Заплащане на договорена цена

    1 451 230  

1 390 974

1 390 974

2.

Разсрочени плащания /вноски и лихви/

35 000

35 000

35 000

ІІІ.

Парични постъпления от съпътстващи мероприятия

31 950

31 950

31 950

1.

Продажба на тр. документация и инф. меморандуми

3 000

3 000

3 000

2.

Лихви   по текуща сметка - 100 %

50

50

50

3.

Лихви   по текуща сметка - 91 %

350

350

350

4.

Лихви   по текуща сметка - 9 %

50

50

50

5.

Лихви от срочни депозити на фонд “РПСК”

28 500

28 500

28 500

ІV.

Постъпления   от върнати заеми   във фонд “РПСК”

38 740

38 740

8 400

V.

Получен заем от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”

300 000

300 000

372 000

VІ.

Разпределение   на   паричните средства

3 099 547

3 039 291

3 080 951

1.

Фонд „Инвестиции и дълготрайни активи”

/р. І.1+ р.ІІ.х 0,91+ р.ІІІ.2 + р.ІІІ.3+р.V./

1 727 910

1 673 077

1 745 077

2.

фонд „ Разходи за приватизацията и СПК”

/ р.І.2 + р.ІІ.х 0,09+ р.ІІІ.1 +р. ІІІ.4+ ІІІ.5 +р.ІV /

1 371 637

  

1 366 214

1 335 874

VІІ.

Разходи   от приватизационните фондове

2 098 460

2 043 627

2 187 627

1.

От фонд “ ИДА” - за инвестиционна програма 2012

1 727 910

1 673 077

1 745 077

2.

От фонд “РПСК” – за орг. на прив. процес и СПК

62 150

62 150

62 150

3.

Предоставени заеми от фонд „РПСК”

308 400

308 400

380 400

VІІІ.

Преходен остатък на 31.12. 2012 г .

1 001 087

995 664

893 324

1.

фонд “Инвестиции и дълготрайни активи ”/ р.VІ.1-р.VІІ.1/

0

0

0

2.

фонд “Разходи за приватизация и СПК”/ р. VІ.2-р.VІІ.2-р. VІІ.3./

1 001 087

995 664

893 324

 

                                 ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ