Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 465

Решение № 465

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в село Пчелище и представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти.

 

РЕШЕНИЕ № 465

           

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 и чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 1346/19.04.2007 г. и 198/19.04.2012 г. на Общински съвет-В.Търново , Великотърновски общински съвет:

1.Намалява с 15 (петнадесет) на сто приетите с решение № 198/19.04.2012 година на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в с.Пчелище , както следва:

а) за „Незастроен УПИ І , отреден “за обществено обслужване” от кв.45 , с площ 1658 кв.м.” – 5 610 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС;;

б) за „Незастроен УПИ ІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1397 кв.м.”- 4 760 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;,

в) за „Незастроен УПИ ІV –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1500 кв.м.” – 6 035 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

г) за „Незастроен УПИ V –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1635 кв.м.”- 6 188 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

д) за „Незастроен УПИ VІ –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1500 кв.м.” - 10 115 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

е) за „Незастроен УПИ VІІ –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1623 кв.м.”- 11 373 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

ж) за „УПИ VІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 2 362 кв.м., с построена в него сграда (навес) със ЗП 53,20 кв.м. ” – 14 620 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС.

Сделките се облагат с ДДС .

 

2.Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” - 560 лева ; за имота по т.1,буква „б” –   470 лева ; за имота по т.1,буква „в” – 600 лева ; за имота по т.1,буква „г” – 600 лева; за имота по т.1,буква „д” – 1000 лева ; за имота по т.1,буква „е” – 1100 лева ; за имота по т.1,буква „ж” – 1400 лева.

           

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - в стая 419 на Община Велико Търново .

           

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Община В.Търново, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

           

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1,буква „а” - 1600 лева ; за имота по т.1,буква „б” –   1400 лева ; за имота по т.1,буква „в” – 1800 лева ; за имота по т.1,буква „г” – 1800 лева; за имота по т.1,буква „д” – 3000 лева ; за имота по т.1,буква „е” – 3400 лева ; за имота по т.1,буква „ж” – 4300 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

 

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

 

7. Закупуване на тръжна документация – всеки работен ден до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите - всеки работен ден до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга , в ст. 419 на Община Велико Търново .

 

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

 

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

 

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ