Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 467

Решение № 467

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Подновяване на договори

 

РЕШЕНИЕ № 467

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17 ал.1 във връзка с чл. 17 ал.2 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъдат сключени договори за наем за срок от 5 години на помещения общинска собственост – занаятчийски работилници на територията на АЕК «Самоводска чаршия» в гр. Велико Търново, със следните майстори-занаятчии:

1.1. Грета xxxxxxxxxx Григорова, майстор-кадаифчия – ателие за изработка на кадаиф, ул. «Г.С.Раковски» №10 – месечен наем – 114.00 лв.

1.2. Руси xxxxxxxxxx Добрев, приложно декоративно изкуство – ателие «Арт студио», ул. «Г.С.Раковски» №15 – месечен наем – 172,00 лв.

1.3. Румяна xxxxxxx Стоянова, майстор-дърворезбар – ателие за дърворезба и пирография, ул. „Георги Мамарчев” №16 - месечен наем – 164.00 лв.

1.4. Хасан xxxxxxxxxxxxxx Хасанов, майстор-бакърджия – бакърджийска работилница, ул. „Георги Мамарчев” №7 - месечен наем – 233.00 лв.

1.5. Кирил xxxxxxxxxx Тенджерков, майстор-ножар – ножарска работилница, ул. „Г.С.Раковски” №25 - месечен наем – 143.00 лв.

1.6. Кирил xxxxxxxxxxxx Кирилов, майстор-резбар – ателие за миниатюрна резба, ул. „Г.С.Раковски” №29 - месечен наем – 74.00 лв.

1.7. Нина xxxxxxxxxxxxx Нешева, майстор-керамик – грънчарска работилница, ул. „Г.С.Раковски” №21 - месечен наем – 164.00 лв.

1.8. Венцислав xxxxxxxxxxxx Щърков, зограф – зографско ателие, ул. „Г.С.Раковски” № 8 - месечен наем – 133.00 лв.

1.9. Петър xxxxxxxxx Христов, майстор-дърворезбар – ателие за художествена обработка на дърво, ул. „Г.С.Раковски” №8 -месечен наем – 190.00 лв.

 

2. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД да сключи с наемателите договори за наем за срок от пет години при условията на т.1 и при спазване на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ