Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 468

Решение № 468

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл.15 от ЗУТ

 

РЕШЕНИЕ № 468

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски oбщински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с решение № 53 от Протокол № 7 от 30.05.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

1.1. Община Велико Търново прехвърля на Митко xxxxxxxxxx Пренгов с постоянен адрес гр. Велико Търново, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ част от новообразуван УПИ І-23, с площ в размер на 1 387 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в новообразуван УПИ І-23 от новообразуван квартал 1 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 4 804 лева без начислен ДДС.

 

2. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ и съставяне на АОС за общинската част от имота – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Диляна Милева /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ