Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 469

Решение № 469

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 469

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25 ал.5 във връзка с чл.25 ал.З т.1 и т.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ” ЕООД гр. Велико Търново, за промяна предназначението на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №46532.0.98, с НТП: местни пътища, землище с. Малки чифлик, Община Велико Търново, за водопровод, с дължина на трасето на линейния обект в дадения имот – 154,79 л.м., площ на сервитута – 925,41 кв.м.;

- имот №46532.0.98, с НТП: местни пътища, землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, за подземен ел. кабел 20 kV, с дължина на трасето на линейния обект в дадения имот – 192,42 м., площ на сервитута – 481,02 кв.м.;

- имот №46532.0.73, с НТП: местни пътища, землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, за подземен ел. кабел 20 kV, площ на сервитута – 25,77 кв.м.;

- имот №46532.0.84, с НТП: пасища, мери, землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, за подземен ел. кабел 20 kV, площ на сервитута – 245,59 кв.м.;

- имот №46532.0.85, с НТП: местни пътища, землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, за подземен ел. кабел 20 kV, площ на сервитута – 24,84 кв.м.;

- имот №46532.0.84, с НТП: пасища, мери, землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, за подземен ел. кабел 20 kV, с дължина на трасето на линейния обект в дадения имот – 108,23 м., площ на сервитута – 245,59 кв.м.;

- имот №46532.0.85, с НТП: местни пътища, землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, за подземен ел. кабел 20 kV, с дължина на трасето на линейния обект в дадения имот – 8,73 м., площ на сервитута – 24,84 кв.м.;

- имот №46532.0.98, с НТП: местни пътища, землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, за подземен ел. кабел 20 kV, с дължина на трасето на линейния обект в дадения имот – 192,42 м., площ на сервитута – 481,02 кв.м.;

- имот №46532.0.73, с НТП: местни пътища, землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, за подземен ел. кабел 20 kV, площ на сервитута – 25,77 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за ПИ №10447.39.3 относно промяна предназначението на имота за „жилищни нужди”, местност „Трошана”, землище гр. Велико Търново, план-схеми за водоснабдяване и електрозахранване към ПУП, ПУП - парцеларни планове за линейна инфраструктура – външни трасета на ел. кабел 20 kV и водопровод, изграждане на трафопост 20/0,4 kV. Проектът е разгледан и приет с решение №74 по протокол №10 от 18.07.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ” ЕООД гр. Велико Търново, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. „РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ” ЕООД гр. Велико Търново, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ