Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 470

Решение № 470

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 470

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Емил xxxxxxxxxx Димитров с адрес гр. София, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №240012, с НТП: полски път, местност „Парц. Махала/Вратник”, землище гр. Килифарево, за ел. кабел 20 kV, с дължина на трасето в дадения имот 47,42 л.м., площ на сервитута – 166,35 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ №198031, местност „Парц. Махала/Вратник” в землище гр. Килифарево, относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за търговски и обслужващи обекти – бензиностанция и търговски комплекс; парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – външни трасета на електропровод 20 kV и трафопост 20/0,4 kV и външен водопровод; план-схеми за електропровод, водопровод и канализация и транспортно-комуникационен план към ПУП. Проектът е разгледан и приет с решение №100 по протокол №12 от 03.10.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Емил xxxxxxxxxxxxxx Димитров с адрес гр. София, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. Емил xxxxxxxxxxxx Димитров с адрес гр. София, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ