Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 471

Решение № 471

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 471

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 193 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5305/20.08.2012 г., представляващо 193/941 идеални части от поземлен имот №123.121 по план на новообразуваните имоти на землище с. Шемшево, територия по §4 от ЗСПЗЗ, останалата част от който е собственост на Добрин xxxxxxxxxxx Добрев с адрес гр. Велико Търново, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот №123.121 по план на новообразуваните имоти на землище с. Шемшево, територия по §4 от ЗСПЗЗ, с площ от 193 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 210 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Добрин xxxxxxxxxxxxx Добрев с адрес гр. Велико Търново, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ