Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 472

Решение № 472

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура.

 

РЕШЕНИЕ № 472

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде сключен договор с ”КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД, гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6 за отдаване под наем без търг и конкурс на обособена част от поземлен имот № 000113 по картата на възстановената собственост на землище с. Ново село, общ. В. Търново, с площ 0,400 дка, пасище мера, V категория, местност Мурговец, АОС(п) № 5074/ 31.01.2012 г., за разполагане на базова станция от национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM, за срок от 5 (пет) години, при годишна наемна цена 1 600 (хиляда и шестстотин) лева.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ