Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 473

Решение № 473

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 473

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ Великотърновски oбщински съвет предоставя ПИ № 053245 – нива с площ 2,294 дка, ІІІ кат., м. „Воденицата” по КВС на землище с. Русаля, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 35996/13.12.2006 г., за който с Решение № 457р/05.07.1995 г. на Поземлена комисия гр. В. Търново за възстановяване правото на собственост в съществуващи(възстановими) стари реални граници, постановено на основание Решение от 16.03.1995 г. по гр. д. № 2067/1994 по описа на ВТРС, е възстановено правото на собственост на наследниците на Лазар Антонов Дончев.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ