Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 474

Решение № 474

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 474

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6    от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-7507/22.10.2012 г. от ,,АГППМП д-р Румен Кахчиев и сие” ООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Ново село, сградата на ,,Здравна служба”, с обща площ - 44,00 кв.м. / в т.ч. кабинет 18,00 кв.м., санитарно помещение 10,00 кв.м. и манипулационна 16,00 кв.м./, при месечна наемна цена 27,04 лв. с предназначение лекарски кабинет.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ