Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 475

Решение № 475

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 475

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.7 от НРПУРОИ и във връзка с §4, ал.1 от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ читалищна сграда със застроена площ от 372 кв. м., състояща се от:

-   І-ви етаж: библиотека, читалня, бюфет, клуб, два коридора, две мази и три тоалетни;

- ІІ-ри етаж: салон, балкон, сцена, две гримьорни, тоалетна, кинокабина, стая за кинооператора,

попадаща в УПИ ІІ от кв.97 по РП на с. Ново село, актуван с АОС №5320/26.09.2012 г. в полза на Народно Читалище „Наука - 1870” с. Ново село, представлявано от Председателя на Настоятелството – Ненко Недев Ненков.

2. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ