Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 476

Решение № 476

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот публична общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 476

 

І. На основание чл. 12 ал. 3 и чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с писмо вх. № 33-87/28.09.2012 год. от Директора на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 10 (десет) години на части от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски”, /парк „Габровски”/, представляващ сграда със ЗП 121,00 кв.м и ПИ № 7039 с площ 513,00 кв.м на Национален институт по метеорология и хидрология към Българска академия на науките за Хидро- метеорологична обсерватория.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания и да сключи договор за безвъзмездно ползване на имота.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ