Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 477

Решение № 477

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Дарение на движима вещ

                      

РЕШЕНИЕ № 477

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС, чл.30 ал.2 т.5 от НРПУРОИ,Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде дарена на Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий” с адрес гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски” №2, представляван от Ректора проф. дпн Пламен Легкоступ, движима вещ общинска собственост – парен котел ГНП-1000, намиращ се в отоплителната централа в сградата на Факултет по изобразителни изкуства, ул. „Независимост” №1, заведен с инв.№21:3.062 по сметка №2049 с балансова стойност200 лева.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по даряване на движимото имущество при спазване на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ