Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 31 от 26.11.2012 г. Решение № 441

Решение № 441

Препис-извлечение от Протокол № 31

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” поради удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

РЕШЕНИЕ № 441

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/3.1-02/2009/003 по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново”, явяващ се 1 659 620.89 лв. /един милион шестстотин петдесет и девет хиляди шестстотин и двадесет лева и осемдесет и девет стот./ със срок на валидност до 21 април 2013 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ