Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 31 от 26.11.2012 г. Решение № 442

Решение № 442

Препис-извлечение от Протокол № 31

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 346/13.09.2012 на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 442

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет декларира, че Обхватът на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, които са част от него, няма да бъдат променени за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта. Възлага за изпълнение на кмета на община Велико Търново.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ