Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 31 от 26.11.2012 г. Решение № 443

Решение № 443

Препис-извлечение от Протокол № 31

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 346/13.09.2012 на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 443

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

Приема обхвата на зоните за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново, както следва:

1. Зона с преобладаващи социални функции – Обхват: ж.к. Бузлуджа, ж.к. Зона В, ж.к. Чолаковци. Зоната е с граници: ул. Борис Богданов, ул. Бузлуджа, ул. Георги Измирлиев, ул. Димитър Благоев, осови точки 8154, 8159, 8148, 8166, ул. Стоян Коледаров, осова точка 8503, строителната граница на населеното място до осова точка 1942, осова точка 19 в кв. Чолаковци, строителната граница на кв Чолаковци в посока изток, осова точка 82, ул. Рада Войвода в посока запад, ул. Сан Стефано в посока север, осова точка 94, осова точка 8445 (ж.к. Бузлуджа), строителната граница на населеното място в посока север до ул. Борис Богданов.

 

2. Зона на публични функции с голяма обществена значимост - Обхватът на зоната е Старата градска част, кв.Варуша и хълма Царевец. Границата върви по северната строителна граница на населеното място, по коритото на р. Янтра, мостът свързващ осови точки 1522 и 1521, ул Климент Охридски (около хълма Царевец), осови точки 8541, 8540, 8525, 8524, 8523, 8522, 8521, 8543, ул. Крайбрежна, осова точка 1312, коритото на р. Янтра, осова точка 3545 (път Е-85), ул. Христо Ботев, осови точки 1672, 1671, 179, 180, 182, ул Есперанто, ул. Константин Кисимов, осова точка 173, 142, ул. Руен, осова точка 838, 456, строителна граница на нас. място.

 

3. Зона с потенциал за икономическо развитие – Обхват: Западната промишлена зона, обслужващата зона северно от кв. Бузлуджа и промишлената зона южно от ул. 'Магистрална‘. Границата върви по северната строителна граница на населеното място, ул. '36-та', бул. Никола Габровски, ул Магистрална, осова точка 3483, 3481, 3479, 160, строителна граница на населено място, осова точка 8503, ул. Стоян Коледаров, осова точка 8166, 8148, 8159, 8154 ул. Димитър Благоев, ул. Георги Измирлиев, ул. Борис Богданов, строителна граница на населено място.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ