Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 33-то заседание - 20.12.2012 г. (проект)

Дневен ред на 33-то заседание - 20.12.2012 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на тридесет и трето заседание, което да се проведе на 20.12.2012 г. /четвъртък/, от 09.00 часа в Голяма зала наОбщина Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1249/28.11.2012 г.

2. Приемане на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за периода 2012 – 2015 г., Вх. № 1268/11.12.2012 г.

3. Приемане на Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1269/11.12.2012 г.

4. Приемане на Наредба за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново, Вх. № 1282/12.12.2012 г.

5. Изменение и допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол, Вх. № 1281/12.12.2012 г

6. Предоставяне на безлихвен заем от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” към Община Велико Търново, Вх. № 1280/12.12.2012 г.

7. Промени по бюджета към 30.11.2012 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1267/10.12.2012 г.

8. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „ Зелена и достъпна градска среда”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-09/2012

9. Приемане на решение за 20% общински принос от разходите за подмяна на отоплителни котли и газификация на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр. В. Търново, Вх. № 1263/10.12.2012 г.

10. Приемане на решение за съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в гр. В. Търново”, Вх. № 1264/10.12.2012 г.

11. Изпълнение на Решение № 327/25.04.2012 г. на МС и Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване на бедствия и пожари – за сформиране на доброволно формирование в Община Велико Търново, Вх. № 1266/10.12.2012 г.

12. Прилагането на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ № 137082007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г., Вх. № 1256/06.12.2012 г.

13. Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб Етър -1924” АД, гр. В. Търново на 28.12.2012 г., Вх. № 1259/07.12.2012 г.

14. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1185/12.11.2012 г.

15. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1186/12.11.2012 г.

16. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1187/12.11.2012 г.

17. Приемане Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на гр. Велико Търново, Вх. № 1246/28.11.2012 г.

18. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Къпиново и гр. Велико Търново, Вх. № 1271/11.12.2012 г.

19. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Арбанаси и с. Райковци, Вх. № 1272/11.12.2012 г.

20. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Буковец, Вх. № 1273/11.12.2012 г.

21. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Шемшево, Вх. № 1274/11.12.2012 г.

22. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Присово, Вх. № 1270/11.12.2012 г.

23. Установяване на партньорски отношения между Община Велико Търново, Република България и град Ечмиадзин, Република Армения, Вх. № 1140/19.10.2012 г.

24. Приемане график на заседанията на Великотърновски общински съвет за I-во полугодие на 2013 г., Вх. № 1262/07.12.2012 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ