Начало Заседания Протоколи Протокол № 31 от 26.11.2012 г.

 ПРОТОКОЛ № 31

 

от тридесет и първото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 26.11.2012 г. от 17.00 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 36 общински съветника. Отсъства г-жа Юлияна Дончева.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и обяви проекта за дневен ред.

 

1. Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” поради удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Вх. № 1242/22.11.2012 г.

2. Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 346/13.09.2012 на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1241/22.11.2012 г.

3. Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 346/13.09.2012 на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1240/22.11.2012 г.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред. Изказвания и предложения не бяха направени.

Дневният ред беше подложен на гласуване и приет с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” поради удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Вх. № 1242/22.11.2012 г.

2. Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 346/13.09.2012 на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1241/22.11.2012 г.

3. Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 346/13.09.2012 на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1240/22.11.2012 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” поради удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Вх. № 1242/22.11.2012 г.

 

Г-н Ашиков: Постоянните комисии по УТТП и СТДМ подкрепят предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 441

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/3.1-02/2009/003 по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново”, явяващ се 1 659 620.89 лв. /един милион шестстотин петдесет и девет хиляди шестстотин и двадесет лева и осемдесет и девет стот./ със срок на валидност до 21 април 2013 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 346/13.09.2012 на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1241/22.11.2012 г.

 

Г-н Ашиков: Постоянните комисии по УТТП и ИВСПИЕСМ подкрепят предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 442

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет декларира, че Обхватът на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, които са част от него, няма да бъдат променени за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта. Възлага за изпълнение на кмета на община Велико Търново.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 346/13.09.2012 на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1240/22.11.2012 г.

 

Г-н Ашиков: Постоянните комисии по УТТП и ИВСПИЕСМВ подкрепят предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 443

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

Приема обхвата на зоните за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново, както следва:

 

1. Зона с преобладаващи социални функции – Обхват: ж.к. Бузлуджа, ж.к. Зона В, ж.к. Чолаковци. Зоната е с граници: ул. Борис Богданов, ул. Бузлуджа, ул. Георги Измирлиев, ул. Димитър Благоев, осови точки 8154, 8159, 8148, 8166, ул. Стоян Коледаров, осова точка 8503, строителната граница на населеното място до осова точка 1942, осова точка 19 в кв. Чолаковци, строителната граница на кв Чолаковци в посока изток, осова точка 82, ул. Рада Войвода в посока запад, ул. Сан Стефано в посока север, осова точка 94, осова точка 8445 (ж.к. Бузлуджа), строителната граница на населеното място в посока север до ул. Борис Богданов.

 

2. Зона на публични функции с голяма обществена значимост - Обхватът на зоната е Старата градска част, кв.Варуша и хълма Царевец. Границата върви по северната строителна граница на населеното място, по коритото на р. Янтра, мостът свързващ осови точки 1522 и 1521, ул Климент Охридски (около хълма Царевец), осови точки 8541, 8540, 8525, 8524, 8523, 8522, 8521, 8543, ул. Крайбрежна, осова точка 1312, коритото на р. Янтра, осова точка 3545 (път Е-85), ул. Христо Ботев, осови точки 1672, 1671, 179, 180, 182, ул Есперанто, ул. Константин Кисимов, осова точка 173, 142, ул. Руен, осова точка 838, 456, строителна граница на нас. място.

 

3. Зона с потенциал за икономическо развитие – Обхват: Западната промишлена зона, обслужващата зона северно от кв. Бузлуджа и промишлената зона южно от ул. 'Магистрална‘. Границата върви по северната строителна граница на населеното място, ул. '36-та', бул. Никола Габровски, ул Магистрална, осова точка 3483, 3481, 3479, 160, строителна граница на населено място, осова точка 8503, ул. Стоян Коледаров, осова точка 8166, 8148, 8159, 8154 ул. Димитър Благоев, ул. Георги Измирлиев, ул. Борис Богданов, строителна граница на населено място.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 17.20 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

          

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ