Начало Заседания Протоколи Протокол № 33 от 20.12.2012 г.

 ПРОТОКОЛ № 33

 

от тридесет и третото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 20.12.2012 г. от 09.25 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 35 общински съветника. Отсъстват г-жа Юлияна Дончева и г-н Мариян Кенаров.

 

Заседанието беше открито от председателя на Великотърновски общински съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

 

1. Приемане на Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1249/28.11.2012 г.

2. Приемане на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за периода 2012 – 2015 г., Вх. № 1268/11.12.2012 г.

3. Приемане на Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1269/11.12.2012 г.

4. Приемане на Наредба за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново, Вх. № 1282/12.12.2012 г.

5. Изменение и допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол, Вх. № 1281/12.12.2012 г

6. Предоставяне на безлихвен заем от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” към Община Велико Търново, Вх. № 1280/12.12.2012 г.

7. Промени по бюджета към 30.11.2012 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1267/10.12.2012 г.

8. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие, Операция 1.4 «Подобряване на физическата среда и превенция на риска» BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Вх. № 1287/17.12.2012 г.

9. Приемане на решение за 20% общински принос от разходите за подмяна на отоплителни котли и газификация на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр. В. Търново, Вх. № 1263/10.12.2012 г.

10. Приемане на решение за съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в гр. В. Търново”, Вх. № 1264/10.12.2012 г.

11. Изпълнение на Решение № 327/25.04.2012 г. на МС и Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване на бедствия и пожари – за сформиране на доброволно формирование в Община Велико Търново, Вх. № 1266/10.12.2012 г.

12. Прилагането на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ № 137082007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г., Вх. № 1256/06.12.2012 г.

13. Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб Етър -1924” АД, гр. В. Търново на 28.12.2012 г., Вх. № 1259/07.12.2012 г.

14. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1185/12.11.2012 г.

15. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1186/12.11.2012 г.

16. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1187/12.11.2012 г.

17. Приемане Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на гр. Велико Търново, Вх. № 1246/28.11.2012 г.

18. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Къпиново и гр. Велико Търново, Вх. № 1271/11.12.2012 г.

19. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Арбанаси и с. Райковци, Вх. № 1272/11.12.2012 г.

20. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Буковец, Вх. № 1273/11.12.2012 г.

21. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Шемшево, Вх. № 1274/11.12.2012 г.

22. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Присово, Вх. № 1270/11.12.2012 г.

23. Установяване на партньорски отношения между Община Велико Търново, Република България и град Ечмиадзин, Република Армения, Вх. № 1140/19.10.2012 г.

24. Приемане график на заседанията на Великотърновски общински съвет за I-во полугодие на 2013 г., Вх. № 1262/07.12.2012 г.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам от проекта за дневния ред на днешното заседание да отпаднат точка 19, както и питанията към г-н Кмета, който е в отпуска в момента. Предлагам като нови точки в дневния ред да бъдат включени предложение с вх. № 1293 от 19.12.2012 г. относно промяна в Правилника на ВТОС; предложение с вх. № 1290 от 19.12.2012 г. за Регионално депо за неопасни отпадъци; предложение № 1288 от 18.12.2012 г. и предложение № 1289 от 18.12.2012 г., свързани с изменение на решения.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз имам два въпроса. Първият е за мотивите за отпадане на точка 19. Може би някой не си е свършил работата или нещо се е случило – ако може да информирате ОС. Второ, на миналата сесия ние отложихме отчета за командировките на представители на Общинската администрация и на колеги съветници в чужбина, както и за посрещането на чуждестранни гости. Отложихме я поради това, че не беше даден финансов отчет на стойността на тези командировки. Странно защо те не се появяват в днешния дневен ред. Защото има нещо да се скрие ли? Затова моля да бъде даден отговор или от ОА, или от Председателството защо тази точка не беше включена в дневния ред.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: По първия въпрос: има технически проблем. А по втория: не знаем дали има някаква допълнителна информация освен тази, която беше изнесена в ОС. При нас не е постъпила нова информация. Като постъпи, ще я вкараме в дневния ред.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за отпадане на т. 19. Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

Предложението за отпадане на точки 14, 15 и 16 от проекта за дневен ред беше подложено на гласуване и прието с 21 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване включването на новите точки с входящи номера 1293, 1290, 1288 и 1289 на мястото на отпадналите точки. Предложението за включване на нови точки беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Председателят на ВТОС подложи на гласуване целия дневен ред заедно с вече гласуваните промени. Дневният ред беше приет с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1249/28.11.2012 г.

2. Приемане на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за периода 2012 – 2015 г., Вх. № 1268/11.12.2012 г.

3. Приемане на Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1269/11.12.2012 г.

4. Приемане на Наредба за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново, Вх. № 1282/12.12.2012 г.

5. Изменение и допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол, Вх. № 1281/12.12.2012 г

6. Предоставяне на безлихвен заем от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” към Община Велико Търново, Вх. № 1280/12.12.2012 г.

7. Промени по бюджета към 30.11.2012 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1267/10.12.2012 г.

8. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие, Операция 1.4 «Подобряване на физическата среда и превенция на риска» BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Вх. № 1287/17.12.2012 г.

9. Приемане на решение за 20% общински принос от разходите за подмяна на отоплителни котли и газификация на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр. В. Търново, Вх. № 1263/10.12.2012 г.

10. Приемане на решение за съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в гр. В. Търново”, Вх. № 1264/10.12.2012 г.

11. Изпълнение на Решение № 327/25.04.2012 г. на МС и Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване на бедствия и пожари – за сформиране на доброволно формирование в Община Велико Търново, Вх. № 1266/10.12.2012 г.

12. Прилагането на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ № 137082007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г., Вх. № 1256/06.12.2012 г.

13. Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб Етър -1924” АД, гр. В. Търново на 28.12.2012 г., Вх. № 1259/07.12.2012 г.

14. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Вх. № 1293/19.12.2012 г.

15. Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците - Площадка №5 и трасета съгласно ПУП - Парцеларни планове (ПП) за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV и трасе на пътна връзка, Вх. № 1290/19.12.2012 г.

16. Изменение на Решение № 476/29.11.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1288/18.12.2012 г.

17. Изменение на Решение № 475/29.11.2012г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1289/18.12.2012 г.

18. Приемане Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на гр. Велико Търново, Вх. № 1246/28.11.2012 г.

19. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Къпиново и гр. Велико Търново, Вх. № 1271/11.12.2012 г.

20. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Буковец, Вх. № 1273/11.12.2012 г.

21. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Шемшево, Вх. № 1274/11.12.2012 г.

22. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Присово, Вх. № 1270/11.12.2012 г.

23. Установяване на партньорски отношения между Община Велико Търново, Република България и град Ечмиадзин, Република Армения, Вх. № 1140/19.10.2012 г.

24. Приемане график на заседанията на Великотърновски общински съвет за I-во полугодие на 2013 г., Вх. № 1262/07.12.2012 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1249/28.11.2012 г.

Г-н Ашиков даде думата на председателя на ПК по НПУОР за прочитане доклада на комисията.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Проектът за нова наредба за рекламно-информационната дейност на територията на община В. Търново е внесен от кмета на общината. Той е съпроводен с изисквания доклад на вносителя, в който се мотивират целите на новата наредба, законодателните основи, върху които тя се разработва, и целесъобразността за приемането на нова наредба.

Самият проект за наредба е разработен и структуриран в съответствие с нормативните изисквания. Той се състои от седем глави и седем приложения, които са неразделна част от проекта за наредба. В Първа глава, „Общи положения”, се формулират основните понятия, с които се работи в Наредбата. Следващите глави разглеждат местата за разполагане на информационни носители, изискванията за разполагането на тези носители, реда за разполагането им и т.н.

ПК по НПУОР обсъди на редовно заседание проекта и като цяло смята за законосъобразно и целесъобразно приемането на една нова наредба за рекламно-информационната дейност, която трябва да постави рамките за тази дейност в общината и преди всичко в гр. В. Търново; която да бъде законосъобразна, която да бъде в услуга на бизнеса, но същевременно да носи и определени изисквания, свързани с гр. В. Търново като туристически град.

На заседание на комисията аз обърнах внимание, че в новата наредба отсъстват текстове, които определят задължителното присъствие на българския книжовен език в рекламните текстове и съм доволен, че от ОП „Реклама” са взели това присърце и предлагат редакция в чл. 4, с която се фиксира това изискване: „Рекламно-информационните елементи на територията на община В. Търново, независимо от техния вид или собственост на носителя, сградата, върху която са поставени, е необходимо: 1. В случай, че съдържат текст, той да бъде изписан на български език, а текстът на чужд език да бъде с размер на шрифта не по-голям от българския текст. Изключение се допуска само за регистрирани търговски марки или фирмени знаци с доказана международна популярност и,или наличие на съответни документи”. Направили са и едно друго предложение в Приложение 5. „Такса за разпространение на печатна реклама, временна реклама и реклама на подвижни носители”. Печатната реклама до един месец става 15 лв.; флаери и дипляни за един ден на раздаващ - 15 лв., звукова и подвижна светлинна реклама за един ден на единица приносител - 15 лв.”

С тази обща оценка комисията предлага тази наредба да бъде приета от ВТОС. Аз бих спрял дотук с доклада и бих изказал някои мои лични мнения. Мисля, че е добре да приемем тази наредба в съответствие с Правилника на две четения и да обсъдим някои въпроси, които произтичат и от свободното излагане на афиши и плакати във В. Търново. Тези места са фиксирани в Наредбата и в съответното приложение, но те са крайно недостатъчни. Преди няколко години в предходния мандат имаше една идея за отдаване на тези полета на концесия за фирмено стопанисване с цел изграждането на повече такива, тяхното урбанизиране, осветление и естетизиране. Тогава възникна един сериозен проблем - че все пак е необходимо общината да гарантира такива пространства за свободно излагане на рекламни материали или афиши, свързани с културни, образователни, музикални събития. И това нещо не е нещо извънредно за Търново, за България и за света. Виждаме, че във всеки голям град има такива места, оформени по един или друг начин, които се поддържат от общинските служби, но служат за свободно излагане на рекламни носители, свързани с определени културни прояви. В. Търново е град, който се гордее със своята културна програма, със своя културен календар и мисля, че от много време сме в дълг към тези културни институции, които третираме донякъде като търговски дружества и не сме изградили такива свободни пространства, където и читалища, и театрални, и други културни сдружения, които дори се финансират от общината, нямат физическата възможност да рекламират предлагания от тях културен продукт. Затова мисля, че ще бъде добре малко по-широко да обсъдим тази наредба и с най-добри чувства и с най-голяма отговорност да я приемем. Иначе общата оценка за подкрепа на наредбата я имаме.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Да обсъдим една техническа редакция, за да не ни се смеят гражданите. В добавката, предложена от ПК по ТСУ, пише: „които са с диаметър над 15 см”. За да не кажат, че ВТОС не знае, че има и други форми в геометрията, не само кръгови, нека да сложим „външни габарити” или „външни размери”, защото има и правоъгълни прожектори, има и други форми. Иначе излиза, че за правоъгълните прожектори тази забрана не важи.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Първо да поздравя всички с Игнажден и да пожелая на всички да бъдат и като деца – това е посланието от Библията.

По самия доклад на г-н Михов и по проектонаредбата. Тази наредба е необходима и групата на БСП ще подкрепи, но има необходимост от технологично време, за да се огледат още веднъж нещата, затова нашето предложение е в унисон с това на г-н Михов – да подкрепим днес наредбата на първо четене и на следващо заседание да я приемем окончателно на второ четене. Нашата група се нуждае от още малко време, за да се запознае с детайлите, тъй като има доста подробности, които все още не сме изчистили и се опитваме да ги изкоментираме с хора от бранша, за да не се получи един момент, в който се оказва, че после се налага да я променяме още на следващата сесия.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Тюфекчиев за нова редакция за размера на осветителното тяло: „с външен размер не по-голям от 15 см”. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Недев относно промяна на някои текстове от Наредбата по чл. 4 и Приложение 5, прочетени от г-н Михов. Предложението на г-н Недев беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Цялата наредба, заедно с гласуваните промени, беше подложена на поименно гласуване на първо четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Наредбата беше приета с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 482

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за периода 2012 – 2015 г., Вх. № 1268/11.12.2012 г.

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Вземам думата за нещо, което щях да кажа за Наредбата, но то има място и тук. Проблемът, с който се занимаваме, е не само търновски, той не е само български, но мисля, че трябва да си го решаваме ние във В. Търново. Това е проблем, който първо е много сериозен и който освен всички измерения има и измерения за сигурността на нашите деца и нашите съграждани и трябва със съжаление да констатирам, че в продължение на години ние приемаме още един и още един пореден документ, а резултатите от тези документи са видни на улицата и те са, че няма резултати.

Преди години аз питах кмета Рашев за броя на скитащите кучета, за прилагането на стратегията и отговорът тогава беше, че времето е много кратко и резултатът не може да бъде констатиран. От направеното обсъждане в комисията ние като че получихме пак същия този отговор и не можем да си затваряме очите и да не кажем истината, че трябва да се направи нещо и това нещо трябва да го формулират специалистите и то трябва да бъде осигурено и със средства, и с воля, и с усилие.

Говорихме, че кучетата се размножават, но основната причина за тяхното размножаване са хората. Наскоро се сетих за една американска приказка, че не пистолетът стреля, а човекът зад него. Ако хората са главният фактор за размножаването на кучетата, ние трябва да видим какво трябва да направим с тези хора, които имат кучета или които се занимават с кучета. И аз не съм далеч от идеята да увеличим, ако трябва, и таксата за притежаване на куче до степен това да стане лукс и всеки, който не спазва тези разпоредби, да си носи отговорността.

Но определено аз съм песимист, че с тази стратегия ние ще направим някакви решителни стъпки. Невъзможно е да бъдем културна столица на Европа с тези изгледи, които виждаме сега в града. Не може децата ни и хората в паркове и в центъра да се плашат от тези животни. И в това няма никаква омраза към животните и т.н. Може да ни обвините, че сме пристрастни, но ние, като организация, сме дали и кръв в борбата срещу кучетата.

Предложението по т. 2 беше подложено на гласуване и прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 483

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните, Великотърновски общински съвет приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените животни.

 

Приложение: Програма за овладяване на популацията на безстопанствените животни.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1269/11.12.2012 г.

 

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

 Г-н МИЛЕН МИХОВ – председател на ПК по НПУОР: Ще прочета доклада на комисията.

Предложената ни Наредба се състои от пет раздела, плюс административно-наказателни разпоредби, допълнителни разпоредби и заключителни разпоредби. Това е структурата й. В нея се определят изискванията за придобиване на куче - Раздел първи; задълженията на собствениците на домашни животни компаньони - Раздел Втори; деклариране, регистрация и таксуване - Раздел Трети. Раздел Четвърти е без име и стана дума в комисията, че трябва да се спазва нормативния стил, щом отделните раздели имат заглавие. Раздел Пети е „Контрол”, а останалите раздели не са номерирани, съответно раздел VІ и VІІ.

Комисията обсъди Наредбата на редовното си заседание и на него бяха изказани определени разсъждения. Първото е, че в известен смисъл съществува определено разминаване между названието на наредбата, която определя, регламентира, отглеждането на домашни любимци и съдържанието на наредбата, което ограничава това понятие единствено около кучетата. Това беше основната забележка. Бяха поставени въпроси от терминологично значение: как се тълкува терминът „животни компаньони”. Бяха поставени въпроси за начина на разходка на кучетата, какви изисквания трябва да спазват собствениците при извеждането на кучетата на открити пространства.

Като цяло, необходимостта от една такава наредба е потвърдена, и Общината, и гражданите имат нужда от такава наредба. Въпросът е за нейното прилагане и за резултатите от спазването на тези нормативни правила, които имат за цел да поставят ред при отглеждането на домашните любимци и преди всичко кучетата и в тази посока да влияят върху процесите на контрол на популацията на кучетата, а оттам и на безстопанствените кучета.

Г-жа КЪНЧЕВА: След направените забележки в комисията, те бяха отстранени и качени на сайта на ВТОС. Раздел ІV има заглавие „Задължения на Общината”. Административно-наказателните разпоредби стават Раздел VІ, а допълнителните и заключителните разпоредби са заедно.

Относно забележките за начина на разходка на домашните любимци - в чл. 10 промяната става: „с повод, а за агресивните и с намордник”.

 

Председателят на ВТОС подложи на гласуване текста на Наредбата на първо четене. На първо четене Наредбата беше приета с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 484

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните, чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново, Вх. № 1282/12.12.2012 г.

 

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ – председател на Надзорния съвет по приватизация: Касае се първо за промяна в Наредбата, но поради технически затруднения „било”, „става”, „било”, „става”, в крайна сметка се реши в рамките на Надзорния съвет да се приеме изцяло нова наредба, където се запазват основните моменти, които не са в колизия с промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Защо се налагат тези промени? Тези промени следват нормативните промени в закона, те следват някои други моменти, например наличието на Търговския регистър, тъй като по старата наредба някои документи се изискваха на хартиен носител, но по новата нормативна уредба вече нямаме право да изискваме, след като те вече са налични в електронен вариант и са достъпни включително и за Агенцията по приватизация.

Донякъде се променят класификацията и начина на отчитане, разходване и осчетоводяване на приходите и разходите по съответните сметки. Тези промени, които са заложени в тази проектонаредба, се налагат поради необходимостта от прецизиране на дефинициите и обхвата на дейностите, допустими като предмет на финансиране със средства от приватизация, включително и с тези 9 %, които се запазват като резерв. Тук има някои промени, които само ще маркирам. Точно тези средства от 9-процентната сметка могат да се разходват съгласно решение на ОС и за инвестиционни цели, включително за придобиване на ДМА със социално и здравно предназначение, както и за погасяване на кредити за незавършени обекти в строителството. Това е нов момент. Тук има и някои изключения. Те касаят обособени части от имущество на търговски дружества, в които общината не е едноличен собственик на капитала, лечебни заведения, които са с общинско участие в капитала или обособени части, в които общината е едноличен собственик – става въпрос отново за лечебните заведения. Тук, вследствие на това изключение в Наредбата, се казва следното: „Паричните постъпления от приватизация на обособени части от имуществото на търговските дружества, в които общината не е едноличен собственик, се превеждат по сметка на дружеството и остават негова собственост и могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност на търговското дружество”. Що се касае до лечебните заведения, паричните постъпления от приватизация на общинското участие, тези средства се внасят в специален фонд, като средствата по този фонд се използват за инвестиционни цели в здравеопазването, включително за придобиване на ДМА. Третият основен момент е, когато постъпленията са от приватизация на обособени части от лечебни заведения, в които общината е едноличен собственик. Тогава 20 % постъпва в този фонд, за който току-що говорихме, а 80 % остават по сметката на лечебното заведение, като са негова собственост и могат да се използват по предназначението, което коментирах. Всички тези промени следват нормативната база.

Друга промяна са в наименованието на някои фондове. „Приватизация инвестиционен фонд” става „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”, тъй като се променя дефиницията и възможностите за разходване на тези средства.

Искам да кажа в заключение, че тази наредба отменя Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизация в община В. Търново, които са приети респективно с решения от 2002 г. и   са изменени и допълнени с решение на ОС през 2010 г.

Дали да се приеме на едно, или на две четения, ще решите вие. Тя е подготвена много внимателно от юрист и от правна гледна точка нещата са издържани и не би трябвало да имате притеснения в тази посока.

 

Г-н Ашиков предложи двете гласувания на наредбата да преминат в едно заседание. Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

Наредбата беше подложена на гласуване на първо четене и приета с 20 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 485

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,чл.4,ал.4 от ЗПСК, чл.10,т.1 от Правилника за дейността на ОбАП и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация,Великотърновски общински съвет:

1. Отменя приетата с Решение № 780/13.06.2002 г. Наредба за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново,изменена и допълнена с решение № 844/18.03.2010 г. на Великотърновски общински съвет.

2. Приема на първо четене Наредба за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново .

 

Председателят на ВТОС предложи текстовете на наредбата на второ четене да се гласуват анблок. Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

Наредбата беше подложена на гласуване на второ четене и приета с 20 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 486

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,чл.4,ал.4 от ЗПСК, чл.10,т.1 от Правилника за дейността на ОбАП , и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет:

1.Отменя приетата с Решение № 780/13.06.2002 г. Наредба за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново, изменена и допълнена с решение № 844/18.03.2010 г. на Великотърновски общински съвет.

2. Приема на второ четене Наредба за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново .

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол, Вх. № 1281/12.12.2012 г

 

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 5 беше подложено на гласуване и прието с 20 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 487

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.4, ал.4 от ЗПСК и чл.10,т.1 от Правилника за дейността на ОбАП , Великотърновски общински съвет:

Изменя и допълва Методика за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново., както следва :

1. В чл.2,ал.2 след решение № 843/18.03.2010 г. се поставя запетая и се допълват :   № 38/22.12.2011 г., № 69/28.12.2011 г. и № 250/17.05.2012 г.

2. Отменя т.10 на чл. 3 и създава нова т.10 със следното съдържание

10. представянето на: удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за български юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на РБългария; удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за чуждестранни юридически лица, заедно с удостоверен от преводач на същото превод на български език; решение на съответно компетентния орган на юридическото лице за участието му в процедурата по приватизация на съответния обект и за закупуване на обекта, предмет на конкретната приватизационна процедура; плащането на договорената цена / начална вноска/ и стойността на дължимия съгласно чл. 45, ал. 7, във вр. с чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данък върху добавената стойност, са условие за подписване на договора.

3. Отменя ал.5 на чл.7 и създава нова ал.5 със следното съдържание:

(5) Членовете на тръжни и конкурсни комисии получават за дейността си възнаграждение, чийто размер се определя със заповедта на кмета на общината по ал. 2 и в размер, съгласно § 1, ал. 4 от ПЗР на Правилника за дейността на ОбАП .

4 В чл. 8 :

- в ал. 1 след думите „името на участника” се поставя запетая и се добавя следния текст : „ .. а за едноличните търговци и юридическите лица – фирменото наименование и единния идентификационен код (ЕИК) или ЕИК по БУЛСТАТ, ….”

- отменя ал.4 и създава нова ал.4 със следното съдържание:

(4) Лицата, подали предложения и лицата, които представляват участници, подали предложения, се явяват на търга и се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно - в случаите на упълномощаване .

5.Отменя т. 1 от ал.2 на чл.29 и създава нова т. 1 със следното съдържание :

1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за български юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на РБългария или удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за чуждестранни юридически лица, заедно с удостоверен от преводач на същото превод на български език;

7. Отменя приложения - Образец № 1 и Образец № 2 , приложение № 5 и приложение № 6 към Методиката и утвърждава нови Приложение - Образец № 1, Приложение - Образец № 2 , приложение № 5 и приложение № 6 , които са неразделна част от Методиката ,приета с решение № 1333/26.05.2011 година   на ВТОбС .

       

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” към Община Велико Търново, Вх. № 1280/12.12.2012 г.

 

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 488

 

На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА , чл. 10,т.8 от Правилника за дейността на ОбАП и чл. 13,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Oбщина Велико Търново , Великотърновски общински съвет :

 1. Дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем в размер на 18 000 (осемнадесет хиляди) лева от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” към Община Велико Търново, за закупуване на библиотечен софтуер и услуги за нуждите на РНБ “П.Р.Славейков”, при следните условия :

  - срок за връщане на заема – 18 (осемнадесет) месеца ,считано от датата на предоставяне на заема, на равни месечни погасителни вноски, всяка в размер на 1000 (хиляда ) лева ;

 - в договора да се включи клауза за заплащане на неустойка при забава на плащане на погасителната вноска, в размер на ОЛП плюс 10 пункта върху неиздължената част.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 30.11.2012 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1267/10.12.2012 г.

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов – за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 489

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

Утвърждава Промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІVтр.

Приходи и доходи от собственост

2400

13 969

13 969

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

13 765

13 765

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

13 765

13 765

- прих.от наеми на земя

2406

200

200

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

200

200

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

4

4

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

4

4

Общински такси

2700

2 116

2 116

За ползване на общежития и други по образованието

2708

2 116

2 116

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2 116

2 116

Други неданъчни приходи

3600

2 519

2 519

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

3611

120

120

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

120

120

- Други неданъчни приходи

3619

2 399

2 399

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2 399

2 399

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-3 726

-3 726

- Внесен ДДС

3701

-3 726

-3 726

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-1 038

-1 038

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-2 688

-2 688

Помощи за дарения и др.суми

4500

734

734

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

734

734

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

734

734

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

15 612

15 612

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

15 612

15 612

ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ

§§

Всичко:

ІV тр.

Получ.трансф.от/за РБ /+/

3100

58 383

58 383

получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)

3113

58 383

58 383

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:

 

 

58 383

58 383

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

103 655

103 655

получени трансфери /+/

6101

103 655

103 655

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

19 655

19 655

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

84 000

84 000

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

103 655

103 655

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

177 650

177 650

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІVтр.

Приходи и доходи от собственост

2400

120

120

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

11

11

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2404

11

11

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

11

11

-Дирекция "Култура и туризъм"

2405

11

11

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

98

98

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2408

98

98

Други неданъчни приходи

3600

-94

-94

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)

3601

-94

-94

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-94

-94

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-21

-21

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-21

-21

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-10

-10

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-11

-11

Помощи за дарения и др.суми

4500

2 644

2 644

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

2 644

2 644

-Дирекция "Култура и туризъм"

2 644

2 644

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

2 649

2 649

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

2 649

2 649

ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ

§§

Всичко:

ІV тр.

Получ.трансф.от/за РБ /+/

3100

-58 383

-58 383

получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)

3113

-58 383

-58 383

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:

 

 

-58 383

-58 383

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

ІVтр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

31 293

31 293

получени трансфери /+/

6101

31 293

31 293

- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

31 293

31 293

Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма

6400

1 975

1 975

получени трансфери /+/

6401

1 975

1 975

- Дирекция "Образование"

6401

1 975

1 975

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

33 268

33 268

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

Придобиване на дялове ,акции и съучастия (нето)

7000

-17 630

-17 630

- разходи за придобив. на дялове , акции и увелич.на капитала и капит.резерви(-)

7001

-17 630

-17 630

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:

-17 630

-17 630

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

-40 096

-40 096

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

137 554

137 554

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-47 лв

Кметство Ресен

47 лв

2. Функция 3 Образование

93 650 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

58 383 лв

Дирекция "Образование и наука"

35 267 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-78 783 лв

Център за социални услуги

78 783 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

84 000 лв

Група 3 Култура

84 000 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

84 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

177 650 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 3 Образование

51 755 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

45 695 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

6 060 лв

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

18 155 лв

Група 3 Култура

18 155 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

18 155 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

69 910 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

2 883 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-500 лв

Кметство Ресен

3 383 лв

2. Функция 3 Образование

-82 400 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-71 082 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-11 318 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

-80 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-80 000 лв

4. Функция 6Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

7 432 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

8 197 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-100 лв

Група кметства Килифарево

275 лв

Кметство Ресен

8 022 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-765 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-9 170 лв

Група кметства Килифарево

-275 лв

Кметство Ресен

8 680 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

34 401 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

-56 196 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-58 016 лв

Дирекция "Образование и наука"

1 266 лв

Кметство Ресен

554 лв

Група 3 Култура

90 597 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

20 597 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

70 000 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

88 180 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

390 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

390 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

87 790 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

87 790 лв

7. Функция 9 Разходи некласифицирани в други функции

-80 502 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-80 502 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-110 006 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-40 096 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

137 554 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение;

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: . Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие, Операция 1.4 «Подобряване на физическата среда и превенция на риска» BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Вх. № 1287/17.12.2012 г.

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев – въздържал се, Николай Георгиев - въздържал се, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 490

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

1.Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, като следва да осигури собствен принос не по-малък от 5% от стойността на проекта.

Основните обекти на интервенция са

1.Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк Света гора

2.Изграждане на парк и детска площадка в кв. Чолаковци./кв.7 УПИ II,V,кв.14УПИ I/.

2.Допълнителните обекти на интервенция, са както следва:

1.Изграждане на парк и детска площадка в кв.Зона В.

2.Изграждане на Спортна площадка в кв.Чолаковци.

3.парк”Никола Габровски” – реконструкция на детска и спортна площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК.

4.парк”Бузлуджа” – реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система.

5.Благоустрояване на парково пространство на ДКС ”Васил Левски.”

6.Благоустрояване на междублоково пространство в кв. Бузлуджа.кв.353 - I,кв.636I,кв.637V,VI,VII.

7.Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул.Илия Янулов”.

8.Довършване на тротоарна настилка около парк Майка България

9.парк”Марно поле” – реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система.

10.парк”Руски” – изграждане на улично осветление, поливна система и ограда.

11.парк”Акация” – изграждане на поливна система.

12.Довършителни дейности по благоустрояване на кв.231/изграждане на ограда на съществуваща спортна площадка/.

3.Предназначението на обекта на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта и че елементите на подземната техническа инфраструктура са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване.

4.Дава съгласие Община Велико Търново да поеме ангажимент за осигуряване на средства за покриване на всички разходи, недопустими за финансиране от безвъзмедна финансова помощ, но необходими за изпълнението на обектите.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на решение за 20% общински принос от разходите за подмяна на отоплителни котли и газификация на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр. В. Търново, Вх. № 1263/10.12.2012 г.

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Този проект се внася за втори път и тук е много важен въпросът с лобирането в добрия смисъл на думата. Очевидно ще търсите варианти и механизми, за да може този проект да бъде класиран на едно от първите места, тъй като средствата са ограничени, а проектите са много. Ако има възможност, трябва да се съдейства, за да може този ремонт на Дома за стари хора наистина да се случи.

 

Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 491

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, във връзка с чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на сума в размер на 26 446, 38 лв. от общинския бюджет, представляваща общински принос 20 % от общата стойност на проекта – 132 331, 92 лв. с ДДС, за извършване на Строително ремонтни работи за подмяна на отоплителните котли и газификация на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр.Велико Търново.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на решение за съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в гр. В. Търново”, Вх. № 1264/10.12.2012 г.

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 492

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, във връзка с чл.18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 1, чл. 36, ал. 2, т. 7 и чл.36в, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с изготвен проект по проект „Красива България” – 2013 г., мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип” и в изпълнение цел 2 „Развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хора с увреждания, настанени в специализирана институция” и мярка 2.2.1. „Продължаване изграждането на алтернативни социални услуги от резидентен тип за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната”, от приетата с Решение на Великотърновски общински съвет Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г. и на подцел 2.4. „Разкриване на нови дейности и услуги, предоставяни в общността за хора с увреждания, съобразно идентифицираните потребности на лицата от целевата група” от приетата с Решение на Великотърновски общински съвет Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012 – 2015 г., Великотърновски общински съвет:

1.Дава съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в град Велико Търново” по проект „Красива България” , мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип” .

2.Предоставя за нуждите на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” западно крило от сграда, частна общинска собственост, актувана с АОС № 865/27.03.2001 година, находяща се на ул. „Никола Габровски” № 49.

3.Дава съгласие за залагане на средства в размер на 40000 лв. с ДДС в общинския бюджет за 2013 година, за извършване на строително - ремонтни работи по адаптиране на сградата за нуждите на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип”. Средствата представляват 20% съфинансираща вноска от кандидата от общата стойност на проекта, в размер на000 лв. с ДДС.

4.Дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” в град Велико Търново, ул. „ Никола Габровски” № 49 за лица с лека степен на умствена изостаналост от 18 до 35 години, считано от 01.01.2014 г. , с капацитет – 10 /десет/ потребители.

5.   Финансирането на социалната услуга „Център за настаняване от семеен   тип” да се осъществява по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет, които се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет.

6.   Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” за лица с лека степен на умствена изостаналост в град Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 49, считано от 01.01.2014 г., с капацитет –10 потребители, пред Регионална дирекция за социално подпомагане град Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал. 3, т. 1 и т. 2. от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 327/25.04.2012 г. на МС и Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване на бедствия и пожари – за сформиране на доброволно формирование в Община Велико Търново, Вх. № 1266/10.12.2012 г.

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 493

 

На основание Решение № 327/25.04.2012 г. на Министерски съвет и чл.8 ал.2 от Закона за общинските бюджети, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123/26.02.2012 г. – ДВ бр.50/03.07.2012 г., Великотърновски общински съвет реши:

 І.Да се сформира при Община Велико Търново доброволно формирование с 45 доброволци, разпределени както следва:

         1.Доброволно формирование Велико Търново – 13 доброволци

         2.Доброволно формирование Килифарево – 8 доброволци

         3.Доброволно формирование Ресен – 8 доброволци

         4.Доброволно формирование Пчелище – 8 доброволци

         5.Доброволно формирование Шемшево – 8 доброволци

 ІІ.Средствата, свързани за дейността на доброволните формирования, като: такса за издаване на медицинско удостоверение, че лицето е клинично здрав, свидетелство за съдимост, справка от Психодиспансер, че лицето не се води на отчет – да бъдат осигурени от дейност „Отбрана и сигурност” при Община Велико Търново.

 ІІІ.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши промяна по бюджета на Общината, след писменото уведомление от Министерство на финансите за увеличаване на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет по съответните дейности и параграфи.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ № 137082007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г., Вх. № 1256/06.12.2012 г.

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 12 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 494

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16 д от Наредба №2/15.03.2002 г. на МТС и писмо изх. № 0801-159/04.12.2012 г. на Областен управител на област Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде приложена разпоредбата на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС за прилагане на спешна мярка по реда чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/1370/2007, чрез пряко възлагане, относно автобусни линии Велико Търново – Плевен № 4201 и Велико Търново – Стара Загора № 4201 до провеждане на процедура по възлагане на превоза за срок не по-дълъг от дванадесет месеца, считано от 31.12.2012 г. от Кмета на Община Велико Търново.

2.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия, свързани с прилагането на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб Етър -1924” АД, гр. В. Търново на 28.12.2012 г., Вх. № 1259/07.12.2012 г.

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: В залата има двама бивши президенти на ФК - единият е моята скромна персона. Тогава за три месеца уговориха два мача от четири мача При това ние вече бяхме изпаднали от „А” група и между другото, да направим един алъш-вериш. Това разбира се беше „през главата ми”. След това, по времето на Радонов, от „Б” група отидохме във „В” и „Етър” престана да съществува.

Първата ми работа беше да се направи гражданска ревизия, при което беше установена загуба на ФК от над 300 000 деноминирани лв. За 1-2 години всичко беше приключено, той беше обявен в несъстоятелност и мисля, че вече изтече 10-годишната гаранция. Тогава членовете на Управителния съвет бяха видни фигури на ключови длъжности - например окръжният прокурор г-н Русев беше един от тях. Докарахме я дотам, че на база на гласуванията, които е правил тогавашният УС, г-н Русев беше написал следното: „Отказвам да гласувам за всички бивши, настоящи и бъдещи предложения, свързани с ФК”. Аз пазя този документ.

Защо казвам всичко това? Колкото по-скоро и по-далеко се окажем от този цирей, толкова по-добре за Община В. Търново, защото и сега задълженията са над 500 000 лв. по едно перо, още 200 000 лв. по друго перо; трупат се, стават нелицеприятни неща. Едно от култовите лице на спортно В. Търново - Цанко Цветанов, беше позорно отстранен. Първият загубен мач беше обявен за продаден.

В този смисъл искам да защитя тези предложения „против” и „въздържал се”. Имаше едно предложение за извънредна сесия, за да видим нашето участие във ФК. В тази ситуация ние сме като някакво алиби, като параван, че сме съдружници. Не е ли добре ние да възстановим вече стария клуб, истинския „Етър”? С благодарност на представителите на „Магро маркет” за това, което направиха през годините - те вложиха доста средства и ФК дойде до „А” група. Не бива да се обвързваме с тези намеци за черно тото, които се надявам да не са верни, за непочтени и задкулисни игри. Общината няма място в такова сдружение. Завършвам отново с мъдрите думи на г-н Русев: „Отказвам да гласувам за всички бивши, настоящи и бъдещи предложения, свързани с ФК „Етър”.

Г-н АШИКОВ: Предложенията на ПК по ИВСПИЕСМВ, на ПК по БФ и на ПК СТДМ съвпадат: По точка 1 нашият представител да гласува „въздържал се”, по точка 2 – „против”, по точка 3 – „въздържал се”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението на постоянните комисии:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 495

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.4, т.10 и т.11 от Търговския закон, чл.2, чл.12, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново и го упълномощава да гласува на извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново на 28.12.2012г. съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред - да се гласува „въздържал се”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „против”;

По т.3 от дневния ред - да се гласува „въздържал се”;

2. Възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново да подготви и внесе доклад-информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново проведено на 28.12.2012г. на следващия ден след провеждането.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Вх. № 1293/19.12.2012 г.

 

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 14 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 496

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

Било:

Чл. 22, ал. 3 Възнаграждението на всеки общински съветник по ал. 1 т. 7 е в размер на 60 на сто от средната брутна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.

 

Става:

Чл. 22, ал. 3 Общият размер на възнаграждението на общинския съветник по ал. 1 т. 7 за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, а на председателя на общинския съвет - 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община.

Отпада (2) Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в Съвета, се поемат от общинския бюджет.

 

Нова (2) Разходите на общинският съветник във връзка с работата му в общинския съвет в размер 35% от основното възнаграждение на председателя на общинския съвет се поемат изцяло от бюджета на Великотърновски общински съвет , считано от датата на приемането. Сумата се предоставя ежемесечно на общинския съветник, който определя начина на разпределението й. Тези средства се разходват за покриване на разноски, направени от общинския съветник, във връзка с работата му в Съвета като, но не само: пътни, организиране на приемни, срещи с избиратели, обучения, квалификации, експертизи и проучвания, консултантски услуги и други дейности.

Нова (7) Общинските съветници имат социалните права по КТ и Кодекса за социалното осигуряване (КСО). Упражняващите свободни професии имат социалните права единствено по КСО.
Нова (8) Разходите по ал. 2 се отчитат с надлежни документи, съгласно действащото законодателство.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците - Площадка №5 и трасета съгласно ПУП - Парцеларни планове (ПП) за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV и трасе на пътна връзка, Вх. № 1290/19.12.2012 г.

 

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 497

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.81 ал.1 от Закона за горите, чл. 73 ал.1 т.1 и т.2 от Закона за горите и чл.73 ал.5 от същия закон, Великотърновски общински съвет:

 

1.Дава предварително съгласие да се извърши промяна предназначението на поземлени имоти – общинска собственост в землището на с.Шереметя общ.Велико Търново от земеделски територии в горски територии , както следва:

ПИ № 000317 с площ 2.828 дка, Акт за ЧОС №4305/14.08.2007г.

 

ПИ № 000318 с площ 3.743 дка, Акт за ЧОС №4306/14.08.2007г.

 

ПИ №000306 с площ 26.881 дка, Акт за ЧОС №4299/14.08.2007г.

 

ПИ № 000361 с площ 2.670 дка, Акт за ЧОС №4315/14.08.2007г.

 

2. Дава съгласие да се извърши промяна предназначението на описаните в т. 1 поземлени имоти – общинска собственост по реда на Закона за горите.

 

3. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението за промяна предназначението на имотите.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по изпълнението на решението в съответствие с действащото законодателство.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Решение № 476/29.11.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1288/18.12.2012 г.

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 498

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет изменя свое Решение №476 по протокол №32 от 29.11.2012 г., както следва:

         Било: „І. На основание чл.12 ал.3 и чл.39 ал.4 от ЗОС и чл.8 ал.3 т.5 и чл.59 ал.3 т.1 и ал.4 от НРПУРОИ и във връзка с писмо вх.№33-87/28.09.2012 г. От Директора на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване…”

         Става: „І. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.12 ал.3 от ЗОС и във връзка с писмо вх.№33-87/28.09.2012 г. От Директора на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право на управление…”;

         Било: „ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания и да сключи договор за безвъзмездно ползване на имота.”

         Става: „ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.”

         В останалата си част решението остава непроменено.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Решение № 475/29.11.2012г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1289/18.12.2012 г.

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 499

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет изменя свое Решение №475 по протокол №32 от 29.11.2012 г., както следва:

 

         Било: „1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.5 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.7 от НРПУРОИ и във връзка с §4 ал.1 от ЗНЧ,….”

         Става: „1. На основание чл.39 ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ,….”.

         В останалата си част решението остава непроменено.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на гр. Велико Търново, Вх. № 1246/28.11.2012 г.

Г-н Ашиков обяви, че по т. 18 от дневния ред е постъпило заявление за изказване от гражданина Пенчо Панайотов

Г-н Ашиков даде думата за изказване по точката.

Г-н ПЕНЧО ПАНАЙОТОВ: Повод за обръщението е материалът, който е раздаден на всички вас. Искам да припомня, че казусът „Нафтено стопанство–гората на Картала” се точи вече пет години. През този период се случиха различни неща, включително бяха проведени последните избори, на които голяма част от общинските съветници и кандидатите за кметове писмено декларираха, че ще участват в спасяването на гората на Картала и другите зелени площи и територии във В. Търново. С това мое обръщение искам да помогна за разрешаване на казуса и този гордиев възел най-после да бъде отсечен и разрешен.

С настоящото се обръщаме към вас с искане да изключите от обхвата на ОУП на гр. В. Търново бивши поземлени имоти 140001 и 13 4038 по картата на възстановената собственост на землището на В. Търново.

Какви са нашите основания? През последните няколко месеца се случиха важни събития, които създават неяснота относно статута на горепосочените имоти и представляват опасност от осуетяване на бъдещо финансиране на дейностите по ОУП-В. Търново от европейските фондове. Има няколко заведени дела. Пред районния съд В. Търново бе заведено гражданско дело № 353 от 2012 г. по протест на Прокуратурата, с което се оспорва възстановяването на право на собственост върху недвижими имоти на територията на националния дендрариум „Втора българска държава”. Там се включват и имотите, за които става дума, и 53-те декара гора. Така ОУП може да се окаже компрометиран при определяне на съдържанието му, чл. 107, т. 3 от ЗУТ. Има още един момент – със Заповед № РД 1085 от 01.08.2012 г. Министърът на земеделието и храните възобнови производството по издаване на заповед № 251 от 11.12.2007, с която е променено предназначението на 140005, местността Дервеня в землището на В. Търново. Става дума за имот, част от гората. Съществува риск планът да се окаже неверен относно предназначението на тези територии, също по чл. 107, т. 1 от ЗУТ. Все още няма оценка за това дали урбанизирането на гората като цяло или на части ще се отрази на животинските местообитания, предмет на опазване, защитените зони от мрежата „Натура 2000”, Търновски височини и река Янтра. Въпросът е все още висящ по административно дело № 83 от 2012 г. във В. Търново. До завършването на това дело ОУП би бил неадекватен съгласно изискванията на чл. 107, т. 1 и 2 от ЗУТ.

Поради наличието на гореизложените обстоятелства ОУП не може да изпълни своето предназначение, подробно описано в чл. 107, т. 1 и 4 от ЗУТ по отношение на имотите, съставляващи гората на В. Търново. Ето защо за да може да се работи нормално и ОУП да влезе и да бъде гласуван от ВТОС, е нашето предложение. Смятаме, че то дава възможност за бъдещото развитие на В. Търново, като ОУП бъде гласуван, а след излизане на съответните съдебни решения, местностите, за които говорим, по начина, по който това се получи, да бъдат включени в него.

Г-н НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ: Искам да направя едно кратко разяснение. Г-н Панайотов говори за ОУП на общината. Има и ОУП на града. Този доклад е за ОУП на града, не за общината.

Искам да спомена някои неща относно ОУП на града. Той е поръчан на Проектантска организация през 1984 г. Изработен е през 1987 г., одобрен е през 1997 година. Програмният период на един ОУП е 15-20 години. Кметът е представил един доклад на основание на ЗУТ. За какво доклад и за какъв план говорим? От 1984-1987 г. Представя го г-н Кметът, защото няма друг, по-съвременен план. ОУП на града, или ОГП, както беше по старото наименование, трябва да се съобрази с ОУП на общината. Вие засягате въпроса за ОУП на общината. Ние имаме един остарял ОУП на града. Ние в момента приемаме един процедиран ОУП на общината, който толкова години стои някъде в пространството. Ако нашият град иска да върви напред, той трябва да си актуализира ОУП на града, който трябва да бъде съобразен с ОУП на общината. На общината не е одобрен, на града е от 1984-1987 г. От 26 ноември влезе промяна в ЗУТ. В момента е стопирана всяка промяна в предназначението на земи, които не са включени в градската структура. Ако дойде един инвеститор и иска да инвестира в град В. Търново и извън урбанизираната територия, кметът не може да проведе никаква процедура, защото нямаме одобрен ОУП на общината. Ние сме в една патова ситуация. Това го разясних на нашата комисия.

Ние имаме едно предложение. През месец януари ОА да ни представи доклад какво става с ОУП на общината. Това, за което Вие говорите. Защото докато този ОУП на общината виси някъде в пространството, ние сме блокирани. Докладът на кмета е за ОУП на града.

Г-н Панайотов обясни, че предложението му е свързано с приемането на ОУП. Предложението се отнася за това, което предстои

Г-н НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ: Има един шестмесечен период всички кметове на населени места да си поръчат изработка на ОУП на града, в противен случай те подлежат на глоба. Така е по ЗУТ съгласно промените, които настъпиха.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: С риск да се повторя към изказването на председателя на комисията по устройство на територията, искам на всички общински съветници да е ясно капакът, който стои над всички в община В. Търново, наречен ОУП на община в. Търново. Ако ние сме отговорни за развитието на нашата община, това не трябва да се бави повече, нито да се съобразяваме с когото и да било като частен интерес. Община В. Търново има нужда от спешно приемане на своя ОУП, който ще отключи всички останали неща. Така тръгвайки към различни подбуди, ние работим срещу община В. Търново. Това повече не би трябвало да става. Всички общински съветници би трябвало да разберат, че най-важното в момента за община В. Търново е да има приет ОУП. Той отключва всички останали неща, които са последица.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Казаха се доста важни неща, които трябва да знаем и да обсъдим, когато преминем към гласуване – в личен и в политически план. Групата на БСП ще подкрепи тези стъпки и действия, което ще доведе до приемането на ОУП, защото то е изключително важно и ще даде възможност на Общината да се развива и да сложи в едни рамки развитието на града.

 

Предложението п от. 18 беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 500

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията, Великотърновски общински съвет приема Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на град Велико Търново за 2011 година.

 

В 11.00 часа беше обявена 10-минутна почивка.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Къпиново и гр. Велико Търново, Вх. № 1271/11.12.2012 г.

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

КМЕТЪТ НА с. КЪПИНОВО: Подкрепям предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 501

 

1.. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- нива с площ от 7,980 дка, представляващо имот №085011, трета категория, местност „Урушко дере”, землище с. Къпиново, актуван с АОС № 3252/30.05.2006 г.;

- друг вид трайно насаждение /земи по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №10447.519.103, с площ 0,966 дка, четвърта категория, местност „Пишмана”, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС №5371/05.11.2012 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- нива с площ от 7,980 дка, представляващо имот №085011, трета категория, местност „Урушко дере”, землище с. Къпиново, актуван с АОС № 3252/30.05.2006 г.;

- друг вид трайно насаждение /земи по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №10447.519.103, с площ 0,966 дка, четвърта категория, местност „Пишмана”, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС №5371/05.11.2012 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №085011 - в размер на 6 070 /шест хиляди и седемдесет/ лева без ДДС;

- за имот №10447.519.103 – в размер на 2 910 /две хиляди деветстотин и десет/ лева без ДДС;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Буковец, Вх. № 1273/11.12.2012 г.

 

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

КМЕТЪТ НА с. БУКОВЕЦ: Подкрепям предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 502

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД с адрес гр. София, жк „Младост 4”, Бизнес парк „София”, сграда 6, за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №043001, с НТП: полски път, местност „Чуката”, землище с. Буковец, за изменение на трасе на кабел за външно елзахранване, с дължина на трасето в дадения имот 73,48 л.м., площ – 215,84 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план –парцеларен план за изменение на трасе на кабел за външно елзахранване на Базова станция на „Глобул”, обект №4616, в ПИ №052002, местност „Чуката” в землище с. Буковец. Проектът е разгледан и приет с решение №118 по протокол №14 от 14.11.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД с адрес гр. София, жк „Младост 4”, Бизнес парк „София”, сграда 6, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 3. КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД с адрес гр. София, жк „Младост 4”, Бизнес парк „София”, сграда 6, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Шемшево, Вх. № 1274/11.12.2012 г.

 

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Г-н КИРИЛ АНГЕЛСКИ - кмет на с. Шемшево: Подкрепям предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 21 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 503

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти в обхвата на разработка, приета с Решение №90 по протокол №11 от 12.09.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

1.1. Община Велико Търново прехвърля на Деян Михайлов Мирчев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Хр. Донев” №6, правото на собственост върху част от общински имот, представляваща 563 кв.м. част от УПИ ІІІ „за общ. обслужване”, актуван с АОС №1360/11.03.2002 г., която част, съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ ІV „за обществено обслужване и жилищни нужди” от кв.99 по плана на с. Шемшево, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 5 219 лева без начислен ДДС.

1.2. Деян Михайлов Мирчев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Хр. Донев” №6, прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот, представляващ УПИ ІV от кв.99, с площ от 4 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ ІІІ „за общ. обслужване”, актуван с АОС №1360/11.03.2002 г., срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 38 лева без начислен ДДС.

1.3. Всички разноски по сключване на сделката – разлика в стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, режийни разноски, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Деян Михайлов Мирчев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Хр. Донев” №6.

2. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Присово, Вх. № 1270/11.12.2012 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че е постъпила молба от кмета на с. Присово, който е в отпуск по болест. С молбата си г-жа Попова заявява, че подкрепя предложението.

Г-н Ашиков даде думата за изказване по точката.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 504

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 65 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5311/23.08.2012 г., представляващо 65/540 идеални части от УПИ ІV-136 от стр. кв. 20 по регулационния план на с. Присово, останалата част от който е собственост на Кънчо Марков Колев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Слънце” №2, вх.А, ап.11.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от УПИ ІV-136 от стр. кв. 20 по плана на с. Присово, с площ от 65 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 754 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, такса, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Кънчо Марков Колев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Слънце” №2, вх.А, ап.11.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Установяване на партньорски отношения между Община Велико Търново, Република България и град Ечмиадзин, Република Армения, Вх. № 1140/19.10.2012 г.

 

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 23 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 505

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 111 и чл. 114 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Великотърновски общински съвет ратифицира Декларация за партньорство между Община Велико Търново, Република България и град Ечмиадзин, Република Армения и за сътрудничество в областта на културата, туризма, градоустройството, образованието, науката, икономиката и други сфери на обществения живот, подписана на 11 октомври 2012 г. в град Велико Търново в по 2 /два/ оригинални екземпляра, съответно на български, арменски и английски езици.

2. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише окончателен договор за партньорство с град Ечмиадзин, Република Армения.

        

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане график на заседанията на Великотърновски общински съвет за I-во полугодие на 2013 г., Вх. № 1262/07.12.2012 г.

 

Г-н Ашиков: Давам думата за изказване по точката.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Една редакционна бележка. Бях го предложил на две от комисиите, ще го предложа и сега: „Приемане отчет за изпълнение на бюджета за 2012 г. и Инвестиционната програма за 2012 г. Предлагам да се добави: „и Инвестиционната програма за 2012 г.” – това е пропуснато.

Второ, предложих в Комисията по земеделие и гори наистина да включим точка да бъде направен един поетапен отчет за усвояването на парите по оперативни програми, защото виждате, че тази година подкрепихме доста предложения, свързани с такива пари. Да видим на какъв етап са първо проектите и второ - как се усвояват парите, има ли проблеми и да вземем съответните решения. Моля да тази точка да бъде подкрепена и в залата! Тя получи подкрепа от колегите в комисията и от представителите на ОА.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам да гласуваме предложението по т. 24 с допълненията, предложени от постоянните комисии и с добавката, предложена от г-н Витанов: „и отчета за Инвестиционната програма за 2012 г.”.

Предложението по т. 24 беше подложено на гласуване и прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 506

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация , Великотърновски общински съвет приема

 

График на заседанията през І-вото полугодие на 2013 г.:

 

Заседание 31.01.2013 г. Основни точки от дневния ред.

1.Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на Община Велико Търново /съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА/;

2. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за II –ро полугодие на 2012 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

3. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II –ро полугодие на 2012 г. и всички неснети от отчет решения;

4. Разглеждане на Общ устройствен план и доклад за готовността за приемането.

 

Заседание 28.02.2013 г. Основни точки от дневния ред.

1. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост;

2.Приемане на отчет на Бюджета и на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 г.

3.Приемане на Бюджета на Община Велико Търново и Инвестиционната програма за 2013 г.;

4. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2012 г.;

5.Приемане на годишен план за приватизация за 2013 г.;

6.Отчет за изпълнение на проектите, финансирани по оперативни програми и за етапно усвояване на средства от ЕС за 2012 г.

 

Заседание 22.03.2013 г. Тържествено заседание.

1. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велико Търново”;

2. Удостояване с ежегодна награда „Велико Търново”;

 

Заседание 28.03.2013 г. Основни точки от дневния ред.

1. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

 

Заседание 25.04.2013 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2012 г.;

2. Информация за дейността на смесените / с участието на Община Велико Търново/ търговски дружества за 2012 г.;

 

Заседание 30.05.2013 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за I –во тримесечие на 2013 г.;

2. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за I –во тримесечие на 2013 г.;

 

Заседание 27.06.2013 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за дейността на РСО „Янтра” и за участието на Община Велико Търново в него;

2. Приемане на график за II – ро полугодие на 2013 г.

 

Заседанието беше закрито в 11.35 часа.

                                                                                                                      

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

          

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ